STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 1798_1 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Theo phụ lục Theo phụ lục INVITEK Molecular GmbH Bộ xét nghiệm IVD Quy tắc 5 TTBYT Loại A