STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Máy trợ thính EasyHear và phụ kiện Family of Hearing Aid: EasyHear Theo phụ lục Theo phụ lục Logital Company Limited Đây là thiết bị y tế dùng để đeo nhằm mục đích hỗ trợ cho người bị mất hoặc giảm thính lực. Sản phẩm này không duy trì hoặc hỗ trợ sự sống. It is a wearable medical device intended for compensating the user for hearing loss. It does not sustain or support life. Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT Rule 12, Part II, Annex 1, Circular 39/2016 / TT-BYT TTBYT Loại A