STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Surgical Drape - Bộ khăn phẫu thuật HP-33, HP-44, HP-56, SR-812, SR-821, SR-822, SR-833, SR-833-04, SR-834, SR-835, SR-836, SR-844, SR-844-04, SR-845, SR-846, SR-855, SR-856, SR-858, SR-866, SR-885, SR-821T-2, SR-822T-2, SR-833T-2, SR-833TK-2, SR-843T-2, LS-101S, LS-102S, LS-103S, LS-104S, LS-105S, LS-106S, LS-107S, LS-108S, LS-866, SP-811, SP-812, LS-833T-2, LS-33TW, SA-822, SA-833, SA-844, SA-821E, SA-822E, SA-833E, HPG-63M3, HPG-71MF, HPG-71M1, HPG-71SF1, HPG-71SF2, HPG-61JF, SSR-AFT-3, BRG-51J2, SP-860SM21, SSR-AFT-6, SSR-AMI-2, SP-834RG10, SP-844RG11, SP-857ATF, SP-858SM11, SR-844ATH, SR-857ATF, SR-858SM11, SSR-AF-1, SSR-ASM-1, HPL-98LH, HPL-68VBL,HPL-98LH, HPL-68VBL, SR-857RLP5 SSR-LB-1 HPL-99CL HPL-91C HPL-70C SSR-CB-4A SSR-CM-1 SSR-WCB-3A SR-71CM-3 BRL-70CA SR-872WBHA SR-811LD SR-824BP HPD-92HF HPN-72PEDF HPG-74JBF SR-867FU SR-857RES SR-868REM6 SR-868REM8 SR-868REM9 SR-870REL SR-870REL6 HPE-9006F SR-870REL9 HPE-9009F HPE-9009 HPE-9009WF SR-870RELH SR-869RE02 SR-869RE11 SR-870RE12 HPE-90RE2 PE-KA-01 HPE-72S1 HPE-96S2 HPE-71CHS PE-CHS-11 SSR-CHS-2 RP-856AU SR-856EU BR-56U10 SR-858CU BR-58U15 SR-856EU08 SSR-UF-1 BRE-7009 BRE-7012 SR-72RESH HPE-6806 HPE-92RESH BRE-5706 BRE-7006 BRE-70H HPE-62 HPE-91HF HPE-91HPF HPE-91H SR-879DU BR-79U15 SR-870RE22 SR-870RE21 HPJ-77L HPJ-79DA SSR-URO-L1 BRJ-77C C-URO-A C-URO-G C-URO-S C-URO-GS D-URO-3S D-URO-S E-URO-GS SR-844KD06 SR-844KS3 SR-859K14A OB-SS HPC-44SB HPC-44SMB2 HPC-44B2 HPC-33B2 HPC-33L2 SR-44SMP HPC-44THBR HPC-44THW HPC-44S HPC-46MBS HPC-57MBS SR-33SML SR-33TH SR-33THBA SR-33THL SR-33UDF SR-33USM SR-44KLA SR-44KMA SR-44THN SR-44UKLA SR-44USM01 SR-45FHL SSR-MBS-1 SR-822H45 SR-822H06 SR-822H09 SR-823H06 SR-823H09 SR-833H06 SR-833H09 SR-833H12 SR-833H15 SR-834H09 SR-844H12 SR-844H15 SR-833F25 SR-844F35 SR-822H06T SR-822H09T SR-833H06T SR-833H09T SR-833H12T SR-844H06T SR-844H09T SR-844H12T SR-856H09T SP-822H45 SP-823H09 SP-833H09 SP-833H12 SP-833H09T SP-811H45 SP-822ATH SP-833ATH SP-844H09 SP-833H12T SP-833H06T SP-844H06T SP-844H09T SP-844H12T HPB-78B18 HPB-78B18L HPB-35U HPB-35UL HPB-45SB HP-56U15 HPB-56UB HPB-56UBL PEB-79B HP-79DU HP-56U10 HP-58CU SR-878RB15 SR-878RB18 SSR-SB-2 SR-856RBU6 BRB-56UBA SR-870WPVA SRF-71WPVA BRD-70VA SR-870WPM SRF-71WPM HPH-91M BRH-70M SR-870WP04A SRF-61WP20 SSR-WLP-3 SSR-WD-10A SSR-WD-11A SSR-WD-12A SR-870WP02A SR-870WP02TA SR-870WP14 SR-870WP20 SSR-WLS-2 BRH-70PA BRH-90P SR-870WA04A SR-870RL61 SSR-WL-1 BRH-70A BRH-90 HPH-91F HPH-61 HPH-71Y HPH-79LBF HPH-61APF HPI-60A HPH-93TH SR-860AP01 BRI-60AP SR-859PF02 SR-859PS21 SR-860PF01 SR-860PF02 SR-860PK06 SR-860PK08 SR-860PK12 SR-870PF02 SR-870PH04 BRI-59 BRI-70 BRI-70T SSR-HL-1 SSR-HL-2 SSR-HL-4 SSR-HLP-6 SR-UNI-1 HPK-71F HPH-91L1 HPK-71 SR-870LC01 SR-870LC11 SR-870LC21 SRF-71WPL SRF-71WPL2 SR-879LH BRK-70W1 BRK-70W2 PE-23TPL PE-23TPS PT. Hogy Indonesia Hogy Medical Co., Ltd Sản phẩm này có thể cô lập vùng phẫu thuật khỏi bị ô nhiễm và có hiệu quả như một rào cản hoặc một lớp bảo vệ 4 TTBYT Loại A