STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm Encore™ 26 Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Thiết bị bơm Encore™ 26 chỉ định sử dụng cùng ống thông giãn bóng để tạo ra và kiểm soát áp suất trong bóng cũng như làm xẹp bóng. Quy tắc 2 TTBYT Loại A