STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro DiaClon ABO/D+Reverse Grouping for Patients DiaMed GmbH DiaMed GmbH Xác định nhóm máu ABO/Rh kết hợp với định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2 TTBYT Loại D