STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD MRXPERION Theo phụ lục kết quả phân loại Bayer Medical Care Inc./ Medrad Inc., USA Bayer Medical Care Inc./ Medrad Inc., USA/ Bayer Medical Care B.V, Netherlands Tiêm chất đối quang từ vào cơ thể - dùng trong chụp cộng hưởng từ. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 BƠM TIÊM ĐIỆN SALIENT Theo phụ lục kết quả phân loại Theo phụ lục Imaxeon Pty Ltd, Australia Tiêm chất cản quang vào cơ thể - dùng trong chụp cắt lớp điện toán (CT Scan) Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD STELLANT Theo phụ lục kết quả phân loại Theo phụ lục Bayer Medical Care Inc./ Medrad Inc., USA Tiêm chất cản quang vào cơ thể - dùng trong chụp cắt lớp điện toán (CT Scan) Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP Theo phụ lục kết quả phân loại Theo phụ lục Bayer Medical Care Inc./ Medrad Inc., USA Tiêm chất đối quang từ vào cơ thể - dùng trong chụp cộng hưởng từ. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD MARK 7 ARTERION Theo phụ lục kết quả phân loại Theo phụ lục Bayer Medical Care Inc./ Medrad Inc., USA Tiêm chất đối quang từ vào cơ thể- dùng trong chụp mạch máu xóa nền Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD AVANTA Theo phụ lục kết quả phân loại Theo phụ lục Bayer Medical Care Inc./ Medrad Inc., USA Tiêm chất đối quang từ vào cơ thể - dùng trong chụp mạch máu xóa nền. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Vật tư tiêu hao dùng cho BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD VISTRON CT Theo phụ lục kết quả phân loại Theo phụ lục Bayer Medical Care Inc./ Medrad Inc., USA Tiêm chất cản quang vào cơ thể - dùng trong chụp cắt lớp điện toán (CT Scan) Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Vật tư tiêu hao dùng cho BƠM TIÊM ĐIỆN MEDRAD MARK V PROVIS Theo phụ lục kết quả phân loại Theo phụ lục Bayer Medical Care Inc./ Medrad Inc., USA Tiêm chất đối quang từ vào cơ thể - dùng trong chụp mạch máu. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C