STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim cơ học nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục St. Jude Medical Điều trị Quy tắc số 8 TTBYT Loại D
2 Van tim cơ học nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục St. Jude Medical Điều trị Quy tắc số 8 TTBYT Loại D
3 Van tim cơ học nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục St. Jude Medical Điều trị Quy tắc số 8 TTBYT Loại D