STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông nội khí quản có bóng số 2.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Ống thông nội khí quản có bóng số 2.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Ống thông nội khí quản có bóng số 3.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 Ống thông nội khí quản có bóng số 3.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
5 Ống thông nội khí quản có bóng số 4.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
6 Ống thông nội khí quản có bóng số 4.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
7 Ống thông nội khí quản có bóng số 5.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
8 Ống thông nội khí quản có bóng số 5.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
9 Ống thông nội khí quản có bóng số 6.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
10 Ống thông nội khí quản có bóng số 6.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
11 Ống thông nội khí quản có bóng số 7.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
12 Ống thông nội khí quản có bóng số 7.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
13 Ống thông nội khí quản có bóng số 8.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
14 Ống thông nội khí quản có bóng số 8.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
15 Ống thông nội khí quản có bóng số 9.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
16 Ống thông nội khí quản lò xo số 3.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
17 Ống thông nội khí quản lò xo số 3.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
18 Ống thông nội khí quản lò xo số 4.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
19 Ống thông nội khí quản lò xo số 4.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
20 Ống thông nội khí quản lò xo số 5.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
21 Ống thông nội khí quản lò xo số 5.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
22 Ống thông nội khí quản lò xo số 6.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
23 Ống thông nội khí quản lò xo số 6.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
24 Ống thông nội khí quản lò xo số 7.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
25 Ống thông nội khí quản lò xo số 7.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
26 Ống thông nội khí quản lò xo số 8.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
27 Ống thông nội khí quản lò xo số 8.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
28 Ống thông nội khí quản lò xo số 9.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
29 Ống thông nội khí quản lò xo số 9.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
30 Ống thông nội khí quản lò xo số 10.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
31 Ống thông tiểu số 6 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
32 Ống thông tiểu số 8 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
33 Ống thông tiểu số 10 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
34 Ống thông tiểu số 12 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
35 Ống thông tiểu số 14 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
36 Ống thông tiểu số 16 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
37 Ống thông tiểu 2 nhánh số 6 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
38 Ống thông tiểu 2 nhánh số 8 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
39 Ống thông tiểu 2 nhánh số 10 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
40 Ống thông tiểu 2 nhánh số 12 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
41 Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
42 Ống thông tiểu 2 nhánh số 16 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
43 Ống thông tiểu 2 nhánh số 18 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
44 Ống thông tiểu 2 nhánh số 20 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
45 Ống thông tiểu 2 nhánh số 22 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
46 Ống thông tiểu 2 nhánh số 24 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
47 Ống thông tiểu 2 nhánh số 26 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
48 Ống thông tiểu 2 nhánh số 28 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
49 Ống thông tiểu 2 nhánh số 30 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
50 Ống thông tiểu 2 nhánh số 32 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
51 Ống thông tiểu 2 nhánh số 34 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A