STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dạ dày số 6 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Ống thông dạ dày số 8 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Ống thông dạ dày số 10 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 Ống thông dạ dày số 12 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
5 Ống thông dạ dày số 14 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
6 Ống thông dạ dày số 16 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
7 Ống thông dạ dày số 18 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
8 Ống thông dạ dày số 20 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
9 Ống thông dạ dày số 22 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
10 Ống thông dạ dày số 24 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông dạ dày quy tắc 5 TTBYT Loại A
11 Dây cho ăn số 4 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
12 Dây cho ăn số 5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
13 Dây cho ăn số 6 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
14 Dây cho ăn số 8 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
15 Dây cho ăn số 10 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
16 Dây cho ăn số 12 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
17 Dây cho ăn số 14 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
18 Dây cho ăn số 16 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
19 Dây cho ăn số 18 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
20 Dây cho ăn số 20 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
21 Dây cho ăn số 22 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn quy tắc 5 TTBYT Loại A
22 Dây oxy 2 nhánh size L (Người lớn) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thở oxy quy tắc 4 TTBYT Loại A
23 Dây oxy 2 nhánh size M (Trẻ em) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thở oxy quy tắc 4 TTBYT Loại A
24 Dây oxy 2 nhánh size S (trẻ em) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thở oxy quy tắc 4 TTBYT Loại A
25 Dây oxy 2 nhánh size XS (sơ sinh) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thở oxy quy tắc 4 TTBYT Loại A
26 Dây hút đàm số 5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
27 Dây hút đàm số 6 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
28 Dây hút đàm số 8 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
29 Dây hút đàm số 10 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
30 Dây hút đàm số 12 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
31 Dây hút đàm số 14 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
32 Dây hút đàm số 16 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
33 Dây hút đàm số 18 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
34 Dây hút đàm số 20 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
35 Dây hút đàm số 22 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
36 Dây hút đàm số 24 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hút đàm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
37 Ống dẫn Lưu nước tiểu có túi (adult),2000ml Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng chứa nước tiểu bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
38 Mask xông khí dung size XL (người lớn) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho máy xông khí dung Quy tắc 4 TTBYT Loại A
39 Mask xông khí dung size L (Người lớn) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho máy xông khí dung Quy tắc 4 TTBYT Loại A
40 Mask xông khí dung size M (Trẻ em) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho máy xông khí dung Quy tắc 4 TTBYT Loại A
41 Mask xông khí dung size S (Trẻ em) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho máy xông khí dung Quy tắc 4 TTBYT Loại A
42 Mask xông khí dung size XS (sơ sinh) Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho máy xông khí dung Quy tắc 4 TTBYT Loại A
43 Ống tiêm cho ăn 50ml-60ml Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho ăn Quy tắc 4 TTBYT Loại A
44 Ống thông nội khí quản Không bóng số 2.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
45 Ống thông nội khí quản Không bóng số 2.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
46 Ống thông nội khí quản Không bóng số 3.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
47 Ống thông nội khí quản Không bóng số 3.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
48 Ống thông nội khí quản Không bóng số 4.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
49 Ống thông nội khí quản Không bóng số 4.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
50 Ống thông nội khí quản Không bóng số 5.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
51 Ống thông nội khí quản Không bóng số 5.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
52 Ống thông nội khí quản Không bóng số 6.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
53 Ống thông nội khí quản Không bóng số 6.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
54 Ống thông nội khí quản Không bóng số 7.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
55 Ống thông nội khí quản Không bóng số 7.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
56 Ống thông nội khí quản Không bóng số 8.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
57 Ống thông nội khí quản Không bóng số 8.5 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A
58 Ống thông nội khí quản Không bóng số 9.0 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng thông nội khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại A