STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 PHITEN SUPPORTER WAIST BELT HARD TYPE AP160004 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ vùng lưng 4 TTBYT Loại A
2 PHITEN SUPPORTER WAIST BELT HARD TYPE AP160005 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ vùng lưng 4 TTBYT Loại A
3 PHITEN SUPPORTER WAIST BELT MIDDLE TYPE AP161003 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ vùng lưng 4 TTBYT Loại A
4 PHITEN SUPPORTER WAIST BELT MIDDLE TYPE AP161004 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ vùng lưng 4 TTBYT Loại A
5 PHITEN SUPPORTER WAIST BELT MIDDLE TYPE AP161005 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ vùng lưng 4 TTBYT Loại A
6 PHITEN SUPPORTER KNEE HARD TYPE AP164003 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng đầu gối 4 TTBYT Loại A
7 PHITEN SUPPORTER KNEE HARD TYPE AP164004 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng đầu gối 4 TTBYT Loại A
8 PHITEN SUPPORTER KNEE HARD TYPE AP164005 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng đầu gối 4 TTBYT Loại A
9 PHITEN SUPPORTER KNEE MIDDLE TYPE AP165003 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng đầu gối 4 TTBYT Loại A
10 PHITEN SUPPORTER KNEE MIDDLE TYPE AP165004 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng đầu gối 4 TTBYT Loại A
11 PHITEN SUPPORTER KNEE MIDDLE TYPE AP165005 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng đầu gối 4 TTBYT Loại A
12 PHITEN SUPPORTER ANKLE HARD TYPE AP166003 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
13 PHITEN SUPPORTER ANKLE HARD TYPE AP166004 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
14 PHITEN SUPPORTER ANKLE HARD TYPE AP166005 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
15 PHITEN SUPPORTER ANKLE SOFT TYPE AP167003 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
16 PHITEN SUPPORTER ANKLE SOFT TYPE AP167004 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
17 PHITEN SUPPORTER ANKLE SOFT TYPE AP167005 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
18 PHITEN SUPPORTER ANKLE MIDDLE TYPE AP175003 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
19 PHITEN SUPPORTER ANKLE MIDDLE TYPE AP175004 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
20 PHITEN SUPPORTER ANKLE MIDDLE TYPE AP175005 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ, bảo vệ vùng mắt cá chân 4 TTBYT Loại A
21 PHITEN SUPPORTER SHOULDER MIDDLE TYPE AP178004 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ bả vai 4 TTBYT Loại A
22 PHITEN SUPPORTER SHOULDER MIDDLE TYPE AP178005 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ bả vai 4 TTBYT Loại A
23 PHITEN POWER TAPE DISC X30 PT700000 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ bả vai 4 TTBYT Loại A
24 PHITEN METAX TAPE PT730000 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A
25 PHITEN TITANIUM TAPE STRETCHED PU710129 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A
26 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED PU711029 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A
27 PHITEN TITANIUM TAPE X30 PRE CUT PU712000 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A
28 PHITEN TITANIUM POWER TAPE - DISC (70PCS) PT610000 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A
29 PHITEN SUPPORTER WAIST BELT HARD TYPE AP160003 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Đai hỗ trợ vùng lưng 4 TTBYT Loại A
30 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT PU754229 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A
31 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT PU754029 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A
32 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT PU754129 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A
33 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT PU754229 Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Phiten Co., Ltd. – Nhật Bản Băng dán giảm đau 4 TTBYT Loại A