STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc Bicart 1150g BiCart 1150g (Bicart) Gambro Dasco S.p.A Gambro Lundia AB Sản phẩm BiCart dùng để chuẩn bị những dung dịch thẩm tách máu. BiCart cartridge cũng được sử dụng để chuẩn bị những dịch thẩm tách – lọc máu và dịch thay thế lọc máu. Việc chuẩn bị các dịch thay thế cho quá trình thẩm tách – lọc máu và lọc máu chưa rõ ràng ở Hoa Kỳ Sản phẩm BiCart phải luôn luôn được dùng cùng với dung dịch acid đậm đặc phù hợp. Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C
2 Quả siêu lọc nước và dịch thẩm tách U9000 U9000 Ultrafilter Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH được chỉ định để làm sạch dòng nước đi vào làm dịch thẩm tách, cũng như làm sạch dịch thẩm tách nhằm có được dịch thẩm tách đạt tiêu chuẩn cao về vi sinh. Vì thế nguy cơ phơi nhiễm với vi khuẩn và nội độc tố được giảm thiểu đến mức tối đa. Quả siêu lọc U9000 được dùng kết hợp với hệ thống xử lý nước dùng trong điều trị. Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C