STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng dịch thải 5L-Prismaflex SP-414 Bioiks D.O.O. T/A Bioprod D.O.O Gambro Dasco S.p.A Đựng dịch thải trong lọc máu liên tục Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại A