STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bơm áp lực RU500AGS; RU1000AGS; RU3000AGS. Ningbo Albert Novosino Co., Ltd., China Ningbo Albert Novosino Co., Ltd., China - Dung để tăng áp lực dịch truyền Quy tắc 4 TTBYT Loại A