STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) SS-418, SS-420, SS-422, SS-424, SS-426, SS-428, SS-4712, SS-4714, SS-4715, SS-4716, SS 4716, SS-4718, SS-4720, SS-4722, SS-4724, SS 4724, SS-4726, SS 4726, SS-4728, SS 4728, SS-4730, SS 4730, SS-4732, SS-4814, SS-4816, SS-4818, SS-4820, SS-4822, SS-4824, SS-4826, SS-4828, SS-4830, SS-514, SS-516, SS 516, SS-518, SS-520, SS-522, SS-524, SS 524, SS-526, SS 526, SS-528, SS 528, SS-530, SS 530, SS-532, SS-614, SS-615, SS-616, SS 616, SS-618, SS-620, SS-622, SS-624, SS 624, SS-625, SS-626, SS 626, SS-628, SS 628, SS-630, SS 630, SS-632, SS-716, SS 716, SS-718, SS-720, SS-722, SS-724, SS 724, SS-725, SS-726, SS 726, SS-728, SS 728, SS-730, SS 730, SS-732, SS-816, SS-818, SS-820, SS-822, SS-824, SS-826, SS 826, SS-828, SS 828, SS-830, SS 830, SS-832, SS-47ML+ML, SS 47 ML+ML, SS-48ML+ML, SS-5ML+ML, SS 5 ML+ML, SS-6ML+ML, SS 6 ML+ML, SS-7ML+ML, SS 7 ML+ML, SS-8ML+ML, SS 8 ML+ML, SS-418+G, SS-420+G, SS-422+G, SS-424+G, SS-426+G, SS-428+G, SS-430+G, SS-4712+G, SS-4714+G, SS-4715+G, SS-4716+G, SS 4716+G, SS-4718+G, SS-4720+G, SS-4722+G, SS-4724+G, SS 4724+G, SS-4726+G, SS 4726+G, SS-4728+G, SS 4728+G, SS-4730+G, SS 4730+G, SS-4732+G, SS-4814+G, SS-4816+G, SS-4818+G, SS-4820+G, SS-4822+G, SS-4824+G, SS-4826+G, SS-4828+G, SS-4830+G, SS-4832+G, SS-514+G, SS-516+G, SS 516+G, SS-518+G, SS-520+G, SS-522+G, SS-524+G, SS 524+G, SS-526+G, SS 526+G, SS-528+G, SS 528+G, SS-530+G, SS 530+G, SS-532+G, SS-614+G, SS-615+G, SS-616+G, SS 616+G, SS-618+G, SS-620+G, SS-622+G, SS-624+G, SS 624+G, SS-625+G, SS-626+G, SS 626+G, SS-628+G, SS 628+G, SS-630+G, SS 630+G, SS-632+G, SS-716+G, SS 716+G, SS-718+G, SS-720+G, SS-722+G, SS-724+G, SS 724+G, SS-725+G, SS-726+G, SS 726+G, SS-728+G, SS 728+G, SS-730+G, SS 730+G, SS-732+G, SS-816+G, SS-818+G, SS-820+G, SS-822+G, SS-824+G, SS-826+G, SS 826+G, SS-828+G, SS 828+G, SS-830+G, SS 830+G, SS-832+G, SS-4712+GTHS, SS-4714+GTHS, SS-4716+GTHS, SS-4718+GTHS, SS-4720+GTHS, SS-4722+GTHS, SS-4724+GTHS, SS-4726+GTHS, SS-4728+GTHS, SS-4730+GTHS, SS-4732+GTHS, SS-4814+GTHS, SS-4816+GTHS, SS-4818+GTHS, SS-4820+GTHS, SS-4822+GTHS, SS-4824+GTHS, SS-4826+GTHS, SS-4828+GTHS, SS-4830+GTHS, SS-4832+GTHS, SS-514+GTHS, SS-516+GTHS, SS-518+GTHS, SS-520+GTHS, SS-522+GTHS, SS-524+GTHS, SS-526+GTHS, SS-528+GTHS, SS-530+GTHS, SS-532+GTHS, SS-614+GTHS, SS-616+GTHS, SS-618+GTHS, SS-620+GTHS, SS-622+GTHS, SS-624+GTHS, SS-626+GTHS, SS-628+GTHS, SS-630+GTHS, SS-632+GTHS, SS-716+GTHS, SS-718+GTHS, SS-720+GTHS, SS-722+GTHS, SS-724+GTHS, SS-726+GTHS, SS-728+GTHS, SS-730+GTHS, SS-732+GTHS, SS-816+GTHS, SS-818+GTHS, SS-820+GTHS, SS-822+GTHS, SS-824+GTHS, SS-826+GTHS, SS-828+GTHS, SS-830+GTHS, SS-832+GTHS, SOT-418, SOT-420, SOT-422, SOT-424, SOT-426, SOT-428, SOT-430, SOT-4712, SOT-4714, SOT-4715, SOT-4716, SOT 4716, SOT-4718, SOT-4720, SOT-4722, SOT-4724, SOT 4724, SOT-4726, SOT 4726, SOT-4728, SOT 4728, SOT-4730, SOT 4730, SOT-4732, SOT-4814, SOT-4816, SOT-4818, SOT-4820, SOT-4822, SOT-4824, SOT-4826, SOT-4828, SOT-4830, SOT-4832, SOT-514, SOT-516, SOT 516, SOT-518, SOT-520, SOT-522, SOT-524, SOT 524, SOT-526, SOT 526, SOT-528, SOT 528, SOT-530, SOT 530, SOT-532, SOT-614, SOT-615, SOT-616, SOT 616, SOT-618, SOT-620, SOT-622, SOT-624, SOT 624, SOT-626, SOT 626, SOT-628, SOT 628, SOT-630, SOT 630, SOT-632, SOT-716, SOT 716, SOT-718, SOT-720, SOT-722, SOT-724, SOT 724, SOT-725, SOT-726, SOT 726, SOT-728, SOT 728, SOT-730, SOT 730, SOT-732, SOT-816, SOT-818, SOT-820, SOT-822, SOT-824, SOT-825, SOT-826, SOT 826, SOT-828, SOT 828, SOT-830, SOT 830, SOT-832, SOT-47ML+ML, SOT 47 ML+ML, SOT-48ML+ML, SOT-5ML+ML, SOT 5 ML+ML, SOT-6ML+ML, SOT 6 ML+ML, SOT-7ML+ML, SOT 7 ML+ML, SOT-8ML+ML, SOT 8 ML+ML, SOT-418+G, SOT-420+G, SOT-422+G, SOT-424+G, SOT-426+G, SOT-428+G, SOT-430+G, SOT-4712+G, SOT-4714+G, SOT-4714+GTHS, SOT-4716+G, SOT 4716+G, SOT-4718+G, SOT-4720+G, SOT-4722+G, SOT-4724+G, SOT 4724+G, SOT-4726+G, SOT 4726+G, SOT-4728+G, SOT 4728+G, SOT-4730+G, SOT 4730+G, SOT-4732+G, SOT-514+G, SOT-516+G, SOT 516+G, SOT-518+G, SOT-520+G, SOT-522+G, SOT-524+G, SOT 524+G, SOT-526+G, SOT-526+G, SOT-528+G, SOT 528+G, SOT-530+G, SOT 530+G, SOT-532+G, SOT-614+G, SOT-615+G, SOT-616+G, SOT 616+G, SOT-618+G, SOT-620+G, SOT-622+G, SOT-624+G, SOT 624+G, SOT-626+G, SOT 626+G, SOT-628+G, SOT 628+G, SOT-630+G, SOT 630+G, SOT-632+G, SOT-716+G, SOT 716+G, SOT-718+G, SOT-720+G, SOT-722+G, SOT-724+G, SOT 724+G, SOT-726+G, SOT 726+G, SOT-728+G, SOT 728+G, SOT-730+G, SOT 730+G, SOT-732+G, SOT-816+G, SOT-818+G, SOT-820+G, SOT-822+G, SOT-824+G, SOT-826+G, SOT 826+G, SOT-828+G, SOT 828+G, SOT-830+G, SOT 830+G, SOT-832+G, SOT-4712+GTHS, SOT-4716+GTHS, SOT-4718+GTHS, SOT-4720+GTHS, SOT-4722+GTHS, SOT-4724+GTHS, SOT-4726+GTHS, SOT-4728+GTHS, SOT-4730+GTHS, SOT-4732+GTHS, SOT-514+GTHS, SOT-516+GTHS, SOT-518+GTHS, SOT-520+GTHS, SOT-522+GTHS, SOT-524+GTHS, SOT-526+GTHS, SOT-528+GTHS, SOT-530+GTHS, SOT-532+GTHS, SOT-614+GTHS, SOT-616+GTHS, SOT-618+GTHS, SOT-620+GTHS, SOT-622+GTHS, SOT-624+GTHS, SOT-626+GTHS, SOT-628+GTHS, SOT-630+GTHS, SOT-632+GTHS, SOT-716+GTHS, SOT-718+GTHS, SOT-720+GTHS, SOT-722+GTHS, SOT-724+GTHS, SOT-726+GTHS, SOT-728+GTHS, SOT-730+GTHS, SOT-732+GTHS, SOT-816+GTHS, SOT-818+GTHS, SOT-820+GTHS, SOT-822+GTHS, SOT-824+GTHS, SOT-826+GTHS, SOT-828+GTHS, SOT-830+GTHS, SOT-832+GTHS, SS-PRO-4722, SS-PRO-4724, SS-PRO-4726, SS-PRO-4728, SS-PRO-4730, SS-PRO-4732, SS-PRO-4822, SS-PRO-4824, SS-PRO-4826, SS-PRO-4828, SS-PRO-4830, SS-PRO-4832, SS-PRO-522, SS-PRO-524, SS-PRO-526, SS-PRO-528, SS-PRO-530, SS-PRO-532, SS-PRO-622, SS-PRO-624, SS-PRO-626, SS-PRO-628, SS-PRO-630, SS-PRO-632, SS-PRO-722, SS-PRO-724, SS-PRO-726, SS-PRO-728, SS-PRO-730, SS-PRO-732, SS-PRO-822, SS-PRO-824, SS-PRO-826, SS-PRO-828, SS-PRO-830, SS-PRO-832, SS-PRO-4716+G, SS-PRO-4720+G, SS-PRO-4722+G, SS-PRO-4724+G, SS-PRO-4726+G, SS-PRO 4726+G, SS-PRO-4728+G, SS-PRO 4728+G, SS-PRO-4730+G, SS-PRO-4732+G, SS-PRO-4822+G, SS-PRO-4824+G, SS-PRO-4826+G, SS-PRO 4826+G, SS-PRO-4828+G, SS-PRO 4828+G, SS-PRO-4830+G, SS-PRO-4832+G, SS-PRO-522+G, SS-PRO-524+G, SS-PRO-526+G, SS-PRO-528+G,SS-PRO-530+G, SS-PRO-532+G, SS-PRO-622+G, SS-PRO-624+G, SS-PRO-626+G, SS-PRO 626+G, SS-PRO-628+G, SS-PRO 628+G, SS-PRO-630+G, SS-PRO-632+G, SS-PRO-722+G, SS-PRO-724+G, SS-PRO-726+G, SS-PRO 726+G, SS-PRO-728+G, SS-PRO 728+G, SS-PRO-730+G, SS-PRO-732+G, SS-PRO-822+G, SS-PRO-824+G, SS-PRO-826+G, SS-PRO-828+G, SS-PRO-830+G, SS-PRO-832+G, SS-PRO-4722+GTHS, SS-PRO-4724+GTHS, SS-PRO-4726+GTHS, SS-PRO-4728+GTHS, SS-PRO-4730+GTHS, SS-PRO-4732+GTHS, SS-PRO-4822+GTHS, SS-PRO-4824+GTHS, SS-PRO-4826+GTHS, SS-PRO-4828+GTHS, SS-PRO-4830+GTHS, SS-PRO-4832+GTHS, SS-PRO-522+GTHS, SS-PRO-524+GTHS, SS-PRO-526+GTHS, SS-PRO-528+GTHS, SS-PRO-530+GTHS, SS-PRO-532+GTHS, SS-PRO-622+GTHS, SS-PRO-624+GTHS, SS-PRO-626+GTHS, SS-PRO-628+GTHS, SS-PRO-630+GTHS, SS-PRO-632+GTHS, SS-PRO-722+GTHS, SS-PRO-724+GTHS, SS-PRO-726+GTHS, SS-PRO-728+GTHS, SS-PRO-730+GTHS, SS-PRO-732+GTHS, SS-PRO-822+GTHS, SS-PRO-824+GTHS, SS-PRO-826+GTHS, SS-PRO-828+GTHS, SS-PRO-830+GTHS, SS-PRO-832+GTHS, SOT-S-614, SOT-S-616, SOT-S-618, SOT-S-620, SOT-S-622, SOT-S-624, SOT-S-626, SOT-S-628, SOT-S-630, SOT-S-632, SOT-S-716, SOT-S-718, SOT-S-720, SOT-S-722, SOT-S-724, SOT-S-726, SOT-S-728, SOT-S-730, SOT-S-732, SOT-S-614+G, SOT-S-616+G, SOT-S-618+G, SOT-S-620+G, SOT-S-622+G, SOT-S-624+G, SOT-S-626+G, SOT-S-628+G, SOT-S-630+G, SOT-S-632+G, SOT-S-716+G, SOT-S-718+G, SOT-S-720+G, SOT-S-722+G, SOT-S-722+GTHS, SOT-S-724+G, SOT-S-726+G, SOT-S-728+G, SOT-S-730+G, SOT-S-732+G, SOT-S-614+GTHS, SOT-S-616+GTHS, SOT-S-618+GTHS, SOT-S-620+GTHS, SOT-S-622+GTHS, SOT-S-624+GTHS, SOT-S-626+GTHS, SOT-S-628+GTHS, SOT-S-630+GTHS, SOT-S-632+GTHS, SOT-S-718+GTHS, SOT-S-716+GTHS, SOT-S-720+GTHS, SOT-S-724+GTHS, SOT-S-726+GTHS, SOT-S-728+GTHS, SOT-S-730+GTHS, SOT-S-732+GTHS, SOT-GR-624, SOT-GR-626, SOT-GR-628, SOT-GR-630, SOT-GR-632, SOT-GR-724, SOT-GR-726, SOT-GR-728, SOT-GR-730, SOT-GR-732, SOT-GR-624+G, SOT-GR-626+G, SOT-GR-628+G, SOT-GR-630+G, SOT-GR-632+G, SOT-GR-724+G, SOT-GR-726+G, SOT-GR-728+G, SOT-GR-730+G, SOT-GR-732+G, SOT-GR-624+GTHS, SOT-GR-626+GTHS, SOT-GR-628+GTHS, SOT-GR-630+GTHS, SOT-GR-632+GTHS, SOT-GR-724+GTHS, SOT-GR-726+GTHS, SOT-GR-728+GTHS, SOT-GR-730+GTHS, SOT-GR-732+GTHS, SOT-H-4716, SOT-H-4724, SOT-H-4726, SOT-4726-H, SOT-H-4728, SOT-4728-H, SOT-H-4730, SOT-H-4732, SOT-H-4822, SOT-H-4824, SOT-H-4826, SOT-4826-H, SOT-H-4828, SOT-4828-H, SOT-H-4830, SOT-H-4832, SOT-H-524, SOT-H-526, SOT-H-528, SOT-H-530, SOT-H-532, SOT-H-620, SOT-H-622, SOT-H-624, SOT-H-626, SOT-626-H, SOT-H-628, SOT-628-H, SOT-H-630, SOT-H-632, SOT-H-724, SOT-H-726, SOT-726-H, SOT-H-728, SOT-728-H, SOT-H-730, SOT-H-732, SOT-H-824, SOT-H-826, SOT-H-828, SOT-H-830, SOT-H-832, SOT-H-4716+G, SOT-H-4724+G, SOT-H-4724+G, SOT-H-4726+G, SOT-4726-H+G, SOT-H-4728+G, SOT-4728-H+G, SOT-H-4730+G, SOT-H-4732+G, SOT-H-4824+G, SOT-H-4826+G, SOT-4826-H+G, SOT-H-4828+G, SOT-4828-H+G, SOT-H-4830+G, SOT-H-4832+G, SOT-H-524+G, SOT-H-526+G, SOT-H-528+G, SOT-H-530+G, SOT-H-532+G, SOT-H-620+G, SOT-H-622+G, SOT-H-624+G, SOT-H-626+G, SOT-626-H+G, SOT-H-628+G, SOT-628-H+G, SOT-H-630+G, SOT-630-H+G, SOT-H-632+G, SOT-H-724+G, SOT-H-726+G, SOT-726-H+G, SOT-H-728+G, SOT-728-H+G, SOT-H-730+G, SOT-H-732+G, SOT-H-824+G, SOT-H-826+G, SOT-H-828+G, SOT-H-830+G, SOT-H-832+G, SOT-H-4724+GTHS, SOT-H-4726+GTHS, SOT-H-4728+GTHS, SOT-H-4730+GTHS, SOT-H-4732+GTHS, SOT-H-4824+GTHS, SOT-H-4828+GTHS, SOT-H-4830+GTHS, SOT-H-4830+GTHS, SOT-H-4830+GTHS, SOT-H-4830+GTHS, SOT-H-4832+GTHS, SOT-H-524+GTHS, SOT-H-526+GTHS, SOT-H-528+GTHS, SOT-H-530+GTHS, SOT-H-532+GTHS, SOT-H-624+GTHS, SOT-H-626+GTHS, SOT-H-628+GTHS, SOT-H-630+GTHS, SOT-H-632+GTHS, SOT-H-724+GTHS, SOT-H-726+GTHS, SOT-H-728+GTHS, SOT-H-730+GTHS, SOT-H-732+GTHS, SOT-H-824+GTHS, SOT-H-826+GTHS, SOT-H-828+GTHS, SOT-H-830+GTHS, SOT-H-832+GTHS, SS-H-4716, SS-H-4724, SS-H-4726, SS-H-4728, SS-H-4730, SS-H-4732, SS-H-4822, SS-H-4824, SS-H-4826, SS-H-4828, SS-H-4830, SS-H-4832, SS-H-524, SS-H-526, SS-H-528, SS-H-530, SS-H-532, SS-H-620, SS-H-622, SS-H-624, SS-H-626, SS-H-628, SS-H-630, SS-H-632, SS-H-724, SS-H-726, SS-H-728, SS-H-730, SS-H-732, SS-H-824, SS-H-826, SS-H-828, SS-H-830, SS-H-832, SS-H-4716+G, SS-H-4724+G, SS-H-4726+G, SS-H-4728+G, SS-H-4730+G, SS-H-4732+G, SS-H-4824+G, SS-H-4826+G, SS-H-4828+G, SS-H-4830+G, SS-H-4832+G, SS-H-524+G, SS-H-526+G, SS-H-528+G, SS-H-530+G, SS-H-532+G, SS-620-H+G, SS-622-H+G, SS-H-624+G, SS-H-626+G, SS-H-628+G, SS-H-630+G, SS-H-632+G, SS-H-724+G, SS-H-726+G, SS-H-728+G, SS-H-730+G, SS-H-732+G, SS-H-824+G, SS-H-826+G, SS-H-828+G, SS-H-830+G, SS-H-832+G, SS-H-4724+GTHS, SS-H-4726+GTHS, SS-H-4728+GTHS, SS-H-4730+GTHS, SS-H-4732+GTHS, SS-H-4824+GTHS, SS-H-4826+GTHS, SS-H-4828+GTHS, SS-H-4830+GTHS, SS-H-4832+GTHS, SS-H-524+GTHS, SS-H-526+GTHS, SS-H-528+GTHS, SS-H-530+GTHS, SS-H-532+GTHS, SS-H-624+GTHS, SS-H-626+GTHS, SS-H-628+GTHS, SS-H-630+GTHS, SS-H-632+GTHS, SS-H-724+GTHS, SS-H-726+GTHS, SS-H-728+GTHS, SS-H-730+GTHS, SS-H-732+GTHS, SS-H-824+GTHS, SS-H-826+GTHS, SS-H-828+GTHS, SS-H-830+GTHS, SS-H-832+GTHS, EP-612-24, EP-6/12-24, EP-612-26, EP-6/12-26, EP-612-28, EP-6/12-28, EP-714-24, EP-7/14-24, EP-714-26, EP-7/14-26, EP-714-28, EP-7/14-28, EP-612-24+G, EP-612-26+G, EP-612-28+G, EP-714-24+G, EP-714-26+G, EP-714-28+G, EP-612-24+GTHS, EP-612-26+GTHS, EP-612-28+GTHS, EP-714-24+GTHS, EP-714-26+GTHS, EP-714-28+GTHS, TSS-624, TSS-626, TSS-628, TSS-630, TSS-632, TSS-724, TSS-726, TSS-728, TSS-730, TSS-732, TS-624, TS-6/24, TS-626, TS-6/26, TS-628, TS 6/28, TS-630, TS-632, TS-724, TS-7/24, TS-726, TS-7/26, TS-728, TS-7/28, TS-730, TS-732, STS-624, STS-626, STS-628, STS-630, STS-632, STS-724, STS-726, STS-728, STS-730, STS-732, PS-308, PS-310, PS-3/10, PS-312, PS-3/12, PS-314, PS-3/14, PS-316, PS-3/16, PS-408, PS-410, PS-4/10, PS-412, PS-4/12, PS-414, PS-4/14, PS-416, PS-4/16, PS-508, PS-510, PS-512, PS-514, PS-516, POS-308, POS-310, POS-3/10, POS-312, POS-3/12, POS-314, POS-3/14, POS-316, POS-3/16, POS-408, POS-410, POS-4/10, POS-412, POS-4/12, POS-414, POS-4/14, POS-416, POS-4/16, POS-508, POS-510, POS-512, POS-514, POS-516, RS-612, RS-6/12, RTS 6/12, RS-614, RS-6/14, RTS 6/14, RS-616, RS-6/16, RTS 6/16, RS-618, RS-620, RS-712, RS-7/12, RTS 7/12, RS-714, RS-7/14, RTS 7/14, RS-716, RS-7/16, RTS 7/16, RS-718, RS-720, RS-812, RS-8/12, RTS 8/12, RS-814, RS-8/14, RTS 8/14, RS-816, RS-8/16, RTS 8/16, RS-818, RS-820, SSI-4712, SSI-4714, SSI-4716, SSI 4.7/16, SSI-4718, SSI-4720, SSI-4722, SSI-4724, SSI 4.7/24, SSI-4726, SSI 4.7/26, SSI-4728, SSI 4.7/28, SSI-4730, SSI 4.7/30, SSI-4732, SSI-514, SSI-516, SSI 5/16, SSI-518, SSI-520, SSI-522, SSI-524, SSI 5/24, SSI-526, SSI 5/26, SSI-528, SSI 5/28, SSI-530, SSI 5/30, SSI-532, SSI-614, SSI-616, SSI 6/16, SSI-618, SSI-620, SSI-622, SSI-624, SSI 6/24, SSI-626, SSI 6/26, SSI-628, SSI 6/28, SSI-630, SSI 6/30, SSI-632, SSI-716, SSI 7/16, SSI-718, SSI-720, SSI-722, SSI-724, SSI 7/24, SSI-726, SSI 7/26, SSI-728, SSI 7/28, SSI-730, SSI 7/30, SSI-732, SSI-816, SSI 8/16, SSI-818, SSI-820, SSI-822, SSI-824, SSI 8/24, SSI-826, SSI 8/26, SSI-828, SSI 8/28, SSI-830, SSI 8/30, SSI-832, SSI-6ML+ML, SSI 6/Multiloop, SSI-7ML+ML, SSI 7/ Multiloop, SSI-8ML+ML, SSI 8/ Multiloop, MJC-4770, MJC 4.770, MJC-570, MJC-670, MJC 670, MJC-770, MJC 770, MJC-870, MJC 870, MJO-4770, MJO 4.770, MJO-570, MJO-670, MJO 670, MJO-770, MJO 770, MJO-870, MJO 870, SOU-4716, SOU-4.7/16, SOU-4724, SOU-4.7/24, SOU-4726, SOU-4.7/26, SOU-4728, SOU-4.7/28, SOU-4730, SOU-4.7/30, SOU-47ML+ML, SOU-4.7/ML+ML, SOU-4.7ML+ML, SSU-424, SSU-426, SSU-428, SSU-4716, SSU-4.7/17, SSU-4724, SSU-4.7/24, SSU-4726, SSU-4.7/26, SSU-4728, SSU-4.7/28, SSU-4730, SSU-4.7/30, SSU-47ML+ML, SSU-4.7/ML+ML, SSU-4.7ML+ML. Marflow AG Marflow AG Dẫn nước từ bể thận ra ngoài QT8- Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C