STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử Bandelettes Steranios 2% Bandelettes Anioxyde 1000 Bandelettes Opaster’ Anios Laboratoires Anios - Pháp Laboratoires Anios - Pháp Kiểm tra nồng độ QT5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A