STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi phân một mảnh Suavita 7610 ; 7620 Hollister Incorporated Hollister Incorporated Được dùng để chăm sóc hậu môn nhân tạo bằng cách chứa chất thải ra từ hậu môn nhân tạo để bảo vệ da xung quanh hâu môn nhân tạo được khỏe mạnh Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Túi phân một mảnh Suavita 7610 ; 7620 Hollister Lietuva UAB Hollister Incorporated Được dùng để chăm sóc hậu môn nhân tạo bằng cách chứa chất thải ra từ hậu môn nhân tạo để bảo vệ da xung quanh hâu môn nhân tạo được khỏe mạnh Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A