STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mảnh ghép đĩa đệm cột sống cổ Ayers Rock AR2C51213 AR2C61213 AR2C71213 AR2C81213 AR2C51516 AR2C61516 AR2C71516 AR2C81516 AR2C51519 AR2C61519 AR2C71519 AR2C81519 AR2C91519 SPINEWAY/ FRANCE SPINEWAY/ FRANCE Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
2 Vít đơn trục đóng trẻ em Mont Blanc Baby BB1MS3520 BB1MS3525 BB1MS3530 BB1MS3535 BB1MS4020 BB1MS4025 BB1MS4030 BB1MS4035 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
3 Vít đơn trục mở trẻ em Mont Blanc Baby BB1MSO4025 BB1MSO4030 BB1MSO4035 BB1MSO4040 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
4 Móc dùng cho trẻ em Mont Blanc Baby BB1LLH BB1PHO Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
5 Vít chốt chặn trẻ em Mont Blanc Baby BB1LS BB2LS BB1LSO BB2LSO BB3LSO Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
6 Móc gắn bên xương sườn cho trẻ em Mont Blanc Baby BB1RHO10 BB1RHO12 BB1RHO14 BB1RHO17 BB1RHO19 BB1RHO21 BB1RHO23 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
7 Thanh nối kiểu domino trẻ em em Mont Blanc Baby BB1DC BB2DC Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
8 Thanh nối dọc trẻ em Mont Blanc Baby BB1R4150 BB1R4200 BB1R4250 BB1R4400 BB1RC4150 BB1RC4200 BB1RC4250 BB1RC4400 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
9 Vít đa trục trẻ em Mont Blanc Baby BB1PS4020 BB1PS4025 BB1PS4030 BB1PS4035 BB1PS4040 BB1PS4520 BB1PS4525 BB1PS4530 BB1PS4535 BB1PS4540 BB1PS5020 BB1PS5025 BB1PS5030 BB1PS5035 BB1PS5040 BB1PS5520 BB1PS5525 BB1PS5530 BB1PS5535 BB1PS5540 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
10 Thanh nối trẻ em Mont Blanc Baby BB1AC80 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
11 Thanh ngang trẻ em Mont Blanc Baby BB1DTTXS BB1DTTS BB1DTTM BB1DTTL BB1DTTXL BB1TCP20 BB1TCP25 BB1TCP30 BB1TCP40 BB1TCP50 BB1TCH BB1TCN BB1TCR Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
12 Nẹp cột sống cổ Blue Mountain BM2P24 BM2P27 BM2P29 BM2P31 BM2P34 BM2P36 BM2P38 BM2P41 BM2P43 BM2P46 BM2P48 BM2P50 BM2P52 BM2P54 BM2P56 BM2P58 BM2P62 BM2P66 BM2P69 BM2P72 BM2P75 BM2P78 BM2P81 BM2P84 BM2P87 BM2P90 BM2P93 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
13 Vít gắn hai đầu nẹp cột sống cổ Blue Mountain BM1S4012 BM1S4014 BM1S4016 BM1S4018 BM1S4020 BM1S4512 BM1S4514 BM1S4516 BM1S4518 BM1S4520 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
14 Vít gắn chính giữa nẹp cột sống cổ Blue Mountain BM1SC4012 BM1SC4014 BM1SC4016 BM1SC4018 BM1SC4512 BM1SC4514 BM1SC4516 BM1SC4518 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
15 Vít gắn với khung đệm cổ Blue Mountain BM1CPS Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
16 Mảnh ghép đĩa đệm cột sống lưng Kili KL2CXS72 KL2CXS82 KL2CS92 KL2CS96 KL2CS116 KL2CS1112 KL2CS136 KL2CS1312 KL2CM92 KL2CM96 KL2CM116 KL2CM1112 KL2CM136 KL2CM1312 KL2CM156 KL2CM1512 KL2CL96 KL2CL116 KL2CL136 KL2CL1312 KL2CL156 KL2CL1512 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
17 Vít gắn đĩa đệm cột sống lưng Kili KL2S4520 KL2S4523 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
18 Vít đơn trục Mont Blanc MB1MS425 MB1MS430 MB1MS435 MB1MS440 MB1MS445 MB1MS450 MB1MS455 MB1MS525 MB1MS530 MB1MS535 MB1MS540 MB1MS545 MB1MS550 MB1MS555 MB1MS625 MB1MS630 MB1MS635 MB1MS640 MB1MS645 MB1MS650 MB1MS655 MB1MS725 MB1MS730 MB1MS735 MB1MS740 MB1MS745 MB1MS750 MB1MS755 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
19 Vít đa trục Mont Blanc MB1PS425 MB1PS430 MB1PS435 MB1PS440 MB1PS445 MB1PS450 MB1PS455 MB1PS525 MB1PS530 MB1PS535 MB1PS540 MB1PS545 MB1PS550 MB1PS555 MB1PS625 MB1PS630 MB1PS635 MB1PS640 MB1PS645 MB1PS650 MB1PS655 MB1PS725 MB1PS730 MB1PS735 MB1PS740 MB1PS745 MB1PS750 MB1PS755 MB1PS760 MB1PS765 MB1PS770 MB1PS775 MB1PS780 MB1PS785 MB1PS790 MB1PS795 MB1PS7100 MB1PS7105 MB1PS7110 MB1PS830 MB1PS835 MB1PS840 MB1PS845 MB1PS850 MB1PS855 MB1PS860 MB1PS865 MB1PS870 MB1PS875 MB1PS880 MB1PS885 MB1PS890 MB1PS895 MB1PS8100 MB1PS8105 MB1PS8110 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
20 Vít đa trục đầu dài Mont Blanc MB1PSS425 MB1PSS430 MB1PSS435 MB1PSS440 MB1PSS445 MB1PSS450 MB1PSS455 MB1PSS525 MB1PSS530 MB1PSS535 MB1PSS540 MB1PSS545 MB1PSS550 MB1PSS555 MB1PSS625 MB1PSS630 MB1PSS635 MB1PSS640 MB1PSS645 MB1PSS650 MB1PSS655 MB1PSS725 MB1PSS730 MB1PSS735 MB1PSS740 MB1PSS745 MB1PSS750 MB1PSS755 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
21 Vít đơn trục đầu dài Mont Blanc MB1MSS425 MB1MSS430 MB1MSS435 MB1MSS440 MB1MSS445 MB1MSS450 MB1MSS455 MB1MSS525 MB1MSS530 MB1MSS535 MB1MSS540 MB1MSS545 MB1MSS550 MB1MSS555 MB1MSS625 MB1MSS630 MB1MSS635 MB1MSS640 MB1MSS645 MB1MSS650 MB1MSS655 MB1MSS725 MB1MSS730 MB1MSS735 MB1MSS740 MB1MSS745 MB1MSS750 MB1MSS755 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
22 Thanh nối dọc Mont Blanc Rod MB1R5540 MB1R5550 MB1R5560 MB1R5564 MB1R5570 MB1R5578 MB1R5580 MB1R5590 MB1R5592 MB1R55100 MB1R55106 MB1R55110 MB1R55120 MB1R55130 MB1R55132 MB1R55140 MB1R55144 MB1R55150 MB1R55158 MB1R55160 MB1R55170 MB1R55180 MB1R55185 MB1R55200 MB1R55220 MB1R55240 MB1R55250 MB1R55500 MB1RB55250 MB1RB55500 MB1RB55550 MB1RC55300 MB1RC55500 MB1RL5540 MB1RL5550 MB1RL5560 MB1RL5570 MB1RL5580 MB1RL5590 MB1RL55100 MB1RL55110 MB1RL55120 MB1RL55130 MB1RL55140 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
23 Móc Mont Blanc MB1PHO MB1PMH MB1LLH MB1LMH MB1LTH MB1SLH MB1RBH MB1 THO MB1LRO MB1LLO MB1TRO MB1TLO MB1LMB Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
24 Thanh ngang Mont Blanc MB1TCP20 MB1TCP30 MB1TCP40 MB1TCP55 MB1TCP70 MB2DTTXS MB2DTTS MB2DTTM MB2DTTL MB2DTTXL MB1TCH MB1TCN MB1TCS MB2TCH MB2TCN MB2TCR Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
25 Thanh nối Mont Blanc MB1DC MB1AC MB1LC30 MB1LC40 MB1LC80 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
26 Vít chốt chặn Mont Blanc MB1LS MB2LS MB1NC MB2NC Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
27 Vít đa trục Mis MIS1PSC4525 MIS1PSC4530 MIS1PSC4535 MIS1PSC4540 MIS1PSC4545 MIS1PSC4550 MIS1PSC4555 MIS1PSC525 MIS1PSC530 MIS1PSC535 MIS1PSC540 MIS1PSC545 MIS1PSC550 MIS1PSC555 MIS1PSC625 MIS1PSC630 MIS1PSC635 MIS1PSC640 MIS1PSC645 MIS1PSC650 MIS1PSC655 MIS1PSC725 MIS1PSC730 MIS1PSC735 MIS1PSC740 MIS1PSC745 MIS1PSC750 MIS1PSC755 MIS1PSC825 MIS1PSC830 MIS1PSC835 MIS1PSC840 MIS1PSC845 MIS1PSC850 MIS1PSC855 MIS1PSC860 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
28 Thanh nối dọc Mis rod MIS1R5550 MIS1R5560 MIS1R5570 MIS1R5580 MIS1R5590 MIS1R55100 MIS1R55110 MIS1R55120 MIS1R55130 MIS1R55140 MIS1R55160 MIS1R55180 MIS1R55200 MIS1R55220 MIS1R55240 MIS1R55260 MIS1R55280 MIS1R55300 MIS1R55320 MIS1R55340 MIS1R55360 MIS1R55380 MIS1R55400 MIS1R55420 MIS1R55440 MIS1R55460 MIS1R55480 MIS1R55500 MIS1BR5550 MIS1BR5560 MIS1BR5570 MIS1BR5580 MIS1BR5590 MIS1BR55100 MIS1BR55110 MIS1BR55120 MIS1BR55130 MIS1BR55140 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
29 Vít chốt chặn Mis MIS1DLS MIS1LS Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
30 Mảnh ghép đĩa đệm cột sống lưng Twin Peak TP1C8200 TP1C8204 TP1C8250 TP1C8254 TP1C9200 TP1C9204 TP1C9250 TP1C9254 TP1C9258 TP1C10200 TP1C10204 TP1C10208 TP1C10250 TP1C10254 TP1C10258 TP1C11200 TP1C11204 TP1C11208 TP1C11250 TP1C11254 TP1C11258 TP1C12200 TP1C12204 TP1C12208 TP1C12250 TP1C12254 TP1C12258 TP1C13250 TP1C13254 TP1C13258 TP1C14250 TP1C14254 TP1C14258 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
31 Mảnh ghép đĩa đệm cột sống lưng PLIF Bullet Shaped TP1F7200 TP1F8200 TP1F9200 TP1F10200 TP1F11200 TP1F12200 TP1F13200 TP1F14200 TP1F8204 TP1F9204 TP1F10204 TP1F11204 TP1F12204 TP1F13204 TP1F14204 TP1F9208 TP1F10208 TP1F11208 TP1F12208 TP1F13208 TP1F14208 TP1F7250 TP1F8250 TP1F9250 TP1F10250 TP1F11250 TP1F12250 TP1F13250 TP1F14250 TP1F8254 TP1F9254 TP1F10254 TP1F11254 TP1F12254 TP1F13254 TP1F14254 TP1F9258 TP1F10258 TP1F11258 TP1F12258 TP1F13258 TP1F14258 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
32 Mảnh ghép đĩa đệm cột sống lưng OLIF TP1O7280 TP1O8280 TP1O9280 TP1O10280 TP1O11280 TP1O12280 TP1O13280 TP1O14280 TP1O7320 TP1O8320 TP1O9320 TP1O10320 TP1O11320 TP1O12320 TP1O13320 TP1O14320 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
33 Mảnh ghép đĩa đệm cột sống lưng TLIF TP1T7254 TP1T8254 TP1T9254 TP1T10254 TP1T11254 TP1T12254 TP1T13254 TP1T7304 TP1T8304 TP1T9304 TP1T10304 TP1T11304 TP1T12304 TP1T13304 TP1T14304 TP1T15304 TP1T8309 TP1T9309 TP1T10309 TP1T11309 TP1T12309 TP1T13309 TP1T14309 TP1T15309 TP1T7354 TP1T8354 TP1T9354 TP1T10354 TP1T11354 TP1T12354 TP1T13354 TP1T14354 TP1T15354 TP1T8359 TP1T9359 TP1T10359 TP1T11359 TP1T12359 TP1T13359 TP1T14359 TP1T15359 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C
34 Xương nhân tạo Sonora SO1BS06 SO1BS10 SO1BS16 SO1BS20 Spineway – Pháp Spineway – Pháp Chỉ định điều trị bệnh lý về cột sống cổ và lưng (Trượt cột sống, hẹp ống sống mất vững, gù, vẹo cột sống,…). Chỉ định điều trị chấn thương cột sống, gãy cột sống cổ và lưng, có tác dụng kết nối cố định cột sống, làm vững cột sống, nắn chỉnh cột sống, thay thế nhân đệm, thay thế phần xương cần thiết trong chấn thương và chỉnh hình cột sống,… 8 TTBYT Loại C