STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ sao mẫu DSCLA; DSCLAS; DSCLAS DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc Dùng để lấy mẫu trong Impant Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Trụ lành thương DSH4510; DSH4515; DSH4520; DSH4525; DSH4535; DSH4545; DSH4555 ; DSH5510; DSH5515; DSH5520; DSH5525 ; DSH6510; DSH6515 ; DSH6520 ; DSH6525; DSH6535; DSH6545; DSH6555; DSH7510; DSH7515; DSH7520; DSH7525; DSHS4010 ; DSHS4015 ; DSHS4020; DSHS4025 ; DSHS4035 ; DSHS4045; DSH7535; DSH7545; DSH7555; DSH5535; DSH5545 ; DSH5555; DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc Được đặt vào trong Impant sau khi phẫu thuật Quy tắc 7 TTBYT Loại B
3 Vật liệu cấy ghép nha khoa – Implant DSSOFS3008S; DSSOFS3010S; DSSOFS3012S; DSSOFS3014S; DSSOFS3308S; DSSOFS3310S; DSSOFS3312S; DSSOFS3314S; DSSOFM3707S; DSSOFM3708S; DSSOFM3710S; DSSOFM3712S; DSSOFM3714S; DSSOFR4207S; DSSOFR4208S; DSSOFR4210S; DSSOFR4212S; DSSOFR4214S; DSSOFR4707S; DSSOFR4714S; DSFM3708S; DSFM3710S; DSFM3712S; DSFM3714S; DSFR4108S; DSFR4110S; DSFR4112S; DSFR4114S; DSFR4308S; DSFR4310S; DSFR4312S; DSFR4314S; DSFW4808S; DSFW4810S; DSFW4812S; DSFW4814S; DSSOFR4708S; DSSOFR4710S; DSSOFR4712S; DSSOFR5207S; DSSOFR5208S; DSSOFR5210S; DSSOFR5212S; DSSOFR5214S; DSSOFW6006S; DSSOFW6007S; DSSOFW6008S; DSSOFW6010S; DSSOFW6012S; DSSOFW7006S; DSSOFW7007S; DSSOFW7008S; DSSOFW7010S; DSSOFW7012S; DSSOFW8006S; DSSOFW8007S; DSSOFW8008S; DSSOFW8010S; DSSOFW8012S; DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc Cấy ghép thay chân răng giả Quy tắc 8 TTBYT Loại C
4 Trụ lấy dấu DSINS40S; DSINS40L; DSIHS40S; DSIHS40L; DSIHS40SS; DSIHS40LS; DSITHS40S; DSITHS40L; DSITHS40SS; DSITHS40LS; DSITNS40S; DSITNS40L; DSOTICS40S; DSOTICS40L; DSOTIC45S ; DSOTIC45L; DSIH65SS; DSIH65LS; DSOTIC55S; DSOTIC55L; DSOTIC65S; DSOTIC65L; DSIH45S; DSIH45SS; DSIH45L; DSIH45LS; DSIH55S; DSIH55SS; DSIH55L; DSIH55LS; DSITN55SS; DSITN55LS; DSITN65SS; DSITN65LS; DSIN45SS; DSIN45LS; DSIN55SS; DSIN55LS; DSIN65SS; DSIN65LS; DSITH45SS; DSITH45LS; DSITH55S; DSITH55SS; DSITH55L; DSITH55LS; DSITH65S; DSITH65SS; DSITH65L; DSITH65LS; DSIH65S; DSIH65SS; DSIH65L; DSIH65LS; DSITN45SS; DSITN45LS ; DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc Được sử dụng lấy dấu trong Implant Quy tắc 5 TTBYT Loại A
5 Hệ thống phục hình DSAS1; DSASS; DIOPOS ; DIOPNS; DIOLA ; DIOINS; DIOTICS; DIOIOS ; DSOA480PCTS; DSOA481PCTS; DSOA482PCTS; DSOA483PCTS; DSOA484PCTS; DSOA485PCTS; DSOA480PCT; DSOA481PCT; DSOA482PCT; DSOA483PCT; DSOA484PCT; DSOA485PCT; DIOHC; DIOCC480S; DIOCC48NS; DSCA4510HPCS; DSCA4515HPCS; DSCA4520HPCS; DSCA4525HPCS; DSCA4535HPCS; DSCA4545HPCS; DSCA4555HPCS; DSCA5510HPCS; DSCA5515HPCS; DSCA5520HPCS; DSCA5525HPCS; DSCA5535HPCS; DSCA5545HPCS; DSCA5555HPCS; DSCA6510HPCS; DSCA6515HPCS; DSCA6520HPCS; DSCA6525HPCS; DSCA6535HPCS; DSCA6545HPCS DSCA6555HPCS DSCA4510HPCTS DSCA4515HPCTS DSCA4520HPCTS DSCA4525HPCTS DSCA4535HPCTS DSCA4545HPCTS DSCA4555HPCTS DSCA5510HPCTS DSCA5515HPCTS DSCA5520HPCTS DSCA5525HPCTS DSCA5535HPCTS DSCA5545HPCTS DSCA5555HPCTS DSCA6510HPCTS DSCA6515HPCTS DSCA6520HPCTS DSCA6525HPCTS DSCA6535HPCTS DSCA6545HPCTS DSCA6555HPCTS DSCA4510HPCT DSCA4515HPCT DSCA4520HPCT DSCA4525HPCT DSCA4535HPCT DSCA4545HPCT DSCA4555HPCT DSCA5510HPCT DSCA5515HPCT DSCA5520HPCT DSCA5525HPCT DSCA5535HPCT DSCA5545HPCT DSCA5555HPCT DSCA6510HPCT DSCA6515HPCT DSCA6520HPCT DSCA6525HPCT DSCA5510NPCT DSCA5515NPCT DSCA5520NPCT DSCA5525NPCT DSCA5535NPCT DSCA5545NPCT DSCA5555NPCT DSCA6510NPCT DSCA6515NPCT DSCA6520NPCT DSCA6525NPCT DSCA6535NPCT DSCA6545NPCT DSCA6555NPCT DSCA4510N7PCT DSCA4515N7PCT DSCA4520N7PCT DSCA4525N7PCT DSCA4535N7PCT DSCA4545N7PCT DSCA4555N7PCT DSCA5510N7PCT DSCA5515N7PCT DSCA5520N7PCT DSCA5525N7PCT DSCA5535N7PCT DSCA5545N7PCT DSCA5555N7PCT DSCA6510N7PCT DSCA6515N7PCT DSCA6520N7PCT DSCA6525N7PCT DSAA55254HCS DSTAS40HS DSTA45HS DSTA48HS DSTA55HS DMCC DMCCS DSGCNS DSGCHS DSCUASN DSCUASNS DSGUASNS DSGUASN DSCUASH DSORA00 DSORA20 DSORAS20 DSORA40 DSORAS40 DSMSA4810N DSMSA4820N DSMSA4830N DSMSA4840N DSMCA4810HS DSMCA4820HS DSMCA4830HS DSMCA4840HS DSMAA481720HS DSMAA481740HS DSMAA483030HS DSMAA483050HS DSCA4510NPCS DSCA4515NPCS DSCA4520NPCS DSCA4525NPCS DSCA4535NPCS DSCA4545NPCS DSCA4555NPCS DSCA5510NPCS DSCA5515NPCS DSCA5520NPCS DSCA5525NPCS DSCA5535NPCS DSCA5545NPCS DSCA5555NPCS DSCA6510NPCS DSCA6515NPCS DSCA6520NPCS DSCA6525NPCS DSCA6535NPCS DSCA6535HPCT DSCA6545HPCT DSCA6555HPCT DSCA4510HS DSCA4515HS DSCA4520HS DSCA4525HS DSCA4535HS DSCA4545HS DSCA4555HS DSCA5510HS DSCA5515HS DSCA5520HS DSCA5525HS DSCA5535HS DSCA5545HS DSCA5555HS DSCA6510HS DSCA6515HS DSCA6520HS DSCA6525HS DSCA6535HS DSCA6545HS DSCA6555HS DSCA4510H7PCS DSCA4515H7PCS DSCA4520H7PCS DSCA4525H7PCS DSCA4535H7PCS DSCA4545H7PCS DSCA4555H7PCS DSCA5510H7PCS DSCA5515H7PCS DSCA5520H7PCS DSCA5525H7PCS DSCA5535H7PCS DSCA5545H7PCS DSCA5555H7PCS DSCA6510H7PCS DSCA6515H7PCS DSCA6520H7PCS DSCA6525H7PCS DSCA6535H7PCS DSCAS40107HTS DSCAS40207HTS DSCAS40257HTS DSCAS40357HTS DSCAS40457HTS DSCAS40107NTS DSCAS40207NTS DSCAS40257NTS DSCAS40357NTS DSCAS40457NTS DSAA45152S DSAA45154S DSAA45252S DSAA45254S DSAA55152S DSAA55154S DSAA55252S DSAA55254S DSAA65152S DSAA65154S DSAA65252S DSAA65254S DSAA45152NS DSAA45154NS DSAA45252NS DSAA45254NS DSAA55152NS DSAA55154NS DSAA55252NS DSAA55254NS DSAA65152NS DSAA65154NS DSAA65252NS DSAA65254NS DSAA45152HCS DSAA45154HCS DSAA45252HCS DSAA45254HCS DSAA55152HCS DSAA55154HCS DSAA55252HCS DSCUASH DSGUASHS DSGUAHS DSGUASNS DSOFCS DMTC DMTCS DORCS DORS DOAO100 DOAO400 DOAO800 DOLA DSAS DSAS6 DSGCHS DSCUASN DSCA6545NPCS DSCA6555NPCS DSCA4510NPCTS DSCA4515NPCTS DSCA4520NPCTS DSCA4525NPCTS DSCA4535NPCTS DSCA4545NPCTS DSCA4555NPCTS DSCA5510NPCTS DSCA5515NPCTS DSCA5520NPCTS DSCA5525NPCTS DSCA5535NPCTS DSCA5545NPCTS DSCA5555NPCTS DSCA6510NPCTS DSCA6515NPCTS DSCA6520NPCTS DSCA6525NPCTS DSCA6535NPCTS DSCA6545NPCTS DSCA6555NPCTS DSCA4510NPCT DSCA4515NPCT DSCA4520NPCT DSCA4525NPCT DSCA4535NPCT DSCA4545NPCT DSCA4555NPCT DSCA6535N7PCT DSCA6545N7PCTS DSCA6545H7PCTS DSCA6555H7PCTS DSCA4510H7PCTS DSCA4515H7PCTS DSCA4520H7PCTS DSCA4525H7PCTS DSCA4535H7PCTS DSCA4545H7PCTS DSCA4555H7PCTS DSCA5510H7PCTS DSCA5515H7PCTS DSCA5520H7PCTS DSCA5525H7PCTS DSCA5535H7PCTS DSCA5545H7PCTS DSCA5555H7PCTS DSCA6510H7PCTS DSCA6515H7PCTS DSCA6520H7PCTS DSCA6525H7PCTS DSCA6535H7PCTS DSCA6545H7PCTS DSCA6555H7PCTS DSCAS40105HTS DSCAS40205HTS DSCAS40255HTS DSCAS40355HTS DSCAS40455HTS DSCAS40105NTS DSCAS40205NTS DSCAS40255NTS DSCAS40355NTS DSCAS40455NTS DSAA65152HCS DSAA65154HCS DSAA65252HCS DSAA65254HCS DSAA45152NHCS DSAA45154NHCS DSAA45252NHCS DSAA45254NHCS DSAA55152NHCS DSAA55154NHCS DSAA55252NHCS DSAA55254NHCS DSAA65152NHCS DSAA65154NHCS DSAA65252NHCS DSAA65254NHCS DSAA45151HCTS DSAA45251HCTS DSAA55151HCTS DSAA55251HCTS DSAA65151HCTS DSAA65251HCTS DSAA45151NHCTS DSAA45251NHCTS DSAA55151NHCTS DSAA55251NHCTS DSAA65151NHCTS DSAA65251NHCTS DSAAS40152HTS DSAAS40154HTS DSAAS40152NTS DSTA60HS DSTA65HS DSTAS40NS DSTA45NS DSTA55NS DSTA60NS DSTA65NS DSPT45HS DSPT48HS DSPT55HS DSPT65HS DSPT45NS DSPT48NS DSPT55NS DSPT60NS DSPT65NS DSTA48NS DSPT60HS DMPUICS DMPCS DMHC DMHCS DSCSM DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc Dùng để phục hình trên Implant Quy tắc 8 TTBYT Loại B
6 KÍT VÀ ỐC VẶN DSOK DSOSK DGSK DSGK DGKT DMHD24 DMHDS24 DRHDR12 DRHDL125 DTR DPDG DOTD2514 DOTD2808 DOTD2810 DOTD2812 DOTD2814 DOTD3108 DOTD3110 DOTD3112 DOTD3114 DOTD3608 DOTD3610 DOTD5312 DOTD6412 DOTD3612 DOTD3614 DOTD4208 DOTD4210 DOTD4212 DOTD4214 DOTD2508 DOTD2510 DOTD2512 DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc DENTIS Co., Ltd/Hàn Quốc Dùng để vặn và dụng cụ phẫu thuật cắm Impant Quy tắc 5 TTBYT Loại A