STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rapid Anti-HCV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HCV trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người) Theo phụ lục Theo phụ lục InTec Products, Inc. Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HCV trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người QT1-IVD TTBYT Loại D
2 ABO & RhD Blood Grouping Kit (Solid-Phase) (Kit thử nhóm máu ABO & RhD (phương pháp pha rắn)) ITP51001TC20 InTec Products, Inc. InTec Products, Inc. Kit thử được sử dụng dùng để phân biệt nhóm máu hệ ABO và hệ RhD QT2-IVD TTBYT Loại D