STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn thủ công (Transfer/Freezing Bag Set) 8-0343-0 Haemonetics Mexico Manufacturing S. De R.L de C.V., Mexico ThermoGenesis Corp., USA (Cesca Therapeutics Inc.) Phân tách và lưu trữ các thành phần của máu Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tự động. (AXP Processing Bag Set) 8-5101 Viant Costa Rica S.A., Costa Rica ThermoGenesis Corp., USA (Cesca Therapeutics Inc.) Xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tự động Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
3 Túi kiểm soát mẫu dùng cho hệ thống xử lý tế bào gốc máu cuống rốn (AXP QC Bag Set) 8-5110 Viant Costa Rica S.A., Costa Rica ThermoGenesis Corp., USA (Cesca Therapeutics Inc.) Dùng để kiểm chuẩn hệ thống xử lý tự động AXP Quy tắc 3, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B