STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chụp X Quang Bitewing Loops ;Bitewing Tabs; M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia dùng để giữ cho nước bọt không chạm vào dây chụp X Quang Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Dầu xịt tay khoan Technicoil S; Technicoil F; M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia Sử dụng lành sạch tay khoan sau quá trình sử dụng Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Vật liệu trám bít ống tuỷ ( không nên sử dụng quá 30 ngày) Odontopaste; Odontocide; Odontocem; M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia Sử dụng trám bít ống tủy răng Quy tắc 8; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Xịt đông lạnh nội nha Frostbite M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia Sử dụng để kiểm tra độ nhạy cảm của tủy răng hoặc kiểm tra độ nhạy cảm của tủy răng Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Vật liệu làm sạch mảng bám Quantum mylar separating strips M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia Sử dụng để làm sạch mảng bám Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
6 Vật liệu chêm tách kẽ răng Wallaby wedges M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia Sử dụng chêm tách kẽ răng Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
7 Vật liệu trám bít ống tuỷ (không nên sử dụng quá 30) Odontoprep M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia Sử dụng trám bít ống tủy răng Quy tắc 8; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
8 Vật liệu dán khay lấy dấu Vector VP; Attach 2; Black Magic; M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia M&A Athanassiadis Dental Pty Ltd T/ A Australian Dental Manufacturing/Australia dán các khay lấy dấu và silicone giúp bệnh nhân thoải mái trong quá trình sử dụng Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A