STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Theo bảng phân loại đính kèm Theo bảng phân loại đính kèm Pacific Hospital Supply Co.,Ltd - Pahsco - Đài loan Pacific Hospital Supply Co.,Ltd - Pahsco - Đài loan Chi tiết theo bảng phân loại đính kèm QT2,5,7, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B