STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi giãn mô vỏ nhám với vòm bơm tiêm tích hợp, có tai khâu Theo phụ lục Theo phụ lục Mentor Trang thiết bị y tế dùng để cấy ghép ngực Quy tắc 8: Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian dài và trang thiết bị y tế cấy ghép- Mục 8: Các trang thiết bị y tế được sử dụng để cấy ghép ngực. TTBYT Loại D