STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít luồn cáp Theo phụ lục Theo phụ lục Synthes GmbH Cố định và giữ vững các xương ở nhiều vùng giải phẫu khác nhau bằng cách sử dụng kỹ thuật vòng cerclage hoặc néo ép (tension band) chuẩn Quy tắc 8 - Phân loại trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro TTBYT Loại C