STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cảm biến lưu lượng dùng cho người lớn 1702255 Magnamed Tecnologia Médica S/A Magnamed Tecnologia Médica S/A Phụ kiện máy giúp thở Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Van thở ra 1701772 Magnamed Tecnologia Médica S/A Magnamed Tecnologia Médica S/A Phụ kiện máy giúp thở Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Màng van thở ra 1702905 Magnamed Tecnologia Médica S/A Magnamed Tecnologia Médica S/A Phụ kiện máy giúp thở Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Cảm biến oxy 3902646 Magnamed Tecnologia Médica S/A Magnamed Tecnologia Médica S/A Phụ kiện máy giúp thở Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C