STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi tiết niệu, bàng quang AA-001-001; AA-001-002; AA-001-003; AA-001-004; AA-001-011; AA-001-013; AA-001-014; AA-002-001; AA-002-001-W; AA-002-002; AA-002-003; AA-002-003-W; AA-002-003-WS; AA-002-004; AA-002-004-W; AA-002-004-WS; AA-002-011; AA-002-012; AA-002-013; AA-002-014; AA-003-001; AA-003-004; AA-003-002; AA-003-002-W; AA-003-003; AA-003-004; AA-003-011; AA-003-012; AA-003-014; AA-004-001; AA-004-002; AA-004-011; AA-004-012; AA-004-013; AA-004-014; AA-005-001; AA-005-003; AA-005-004; AA-007-060; AA-007-061; AA-007-062 STEMA Medizintechnik GmbH/ĐỨC STEMA Medizintechnik GmbH/ĐỨC Sử dụng nội soi thận, tiết niệu, bàng quang Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Ống nội soi thận AA-006-001; AA-006-002; AA-006-003; AA-006-004; AA-006-005; AA-006-006; AA-006-011; AA-006-012; AA-006-021; AA-006-022; AA-006-031; AA-006-032; AA-006-033; AA-006-050; AA-006-051; AA-006-052; AA-006-053; AA-006-060; AA-006-061; AA-006-062; AA-006-063; AA-006-064; AA-006-065; AA-006-066; AA-006-067; AA-006-068; AA-006-069; AA-006-070; AA-006-071; AA-006-100; AA-006-101; AA-006-102 STEMA Medizintechnik GmbH/ĐỨC STEMA Medizintechnik GmbH/ĐỨC Sử dụng nội soi thận, tiết niệu, bàng quang Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B