STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Artiflex Myopia 40114SW OPHTEC B.V/HÀ LAN OPHTEC B.V/HÀ LAN Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 5 TTBYT Loại C
2 Dụng cụ đặt thủy tinh thể DualTec Kit 1P-Acrylic 2.0 OD665 OPHTEC B.V/HÀ LAN OPHTEC B.V/HÀ LAN Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 5 TTBYT Loại B
3 Kim cài thủy tinh thể Enclavation needle OD125, OD125(A) OPHTEC B.V/HÀ LAN OPHTEC B.V/HÀ LAN Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 5 TTBYT Loại B
4 Dụng cụ đặt thủy tinh thể ARTIFLEX Insertion Spatula OD110 OPHTEC B.V/HÀ LAN OPHTEC B.V/HÀ LAN Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 5 TTBYT Loại B
5 ARTISAN Enclavation Forceps DO2-40 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A
6 ARTISAN Implantation Forceps Refractive, Long DO2-70 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A
7 ARTISAN Implantation Forceps Refractive, Short DO2-72 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A
8 ARTISAN Implantation Forceps Standard DO2-74 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A
9 ARTISAN Manipulator Standard, Straight DO6-41 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A
10 ARTIFLEX Forceps, left OF105 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A
11 ARTIFLEX Forceps, Right OF106 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A
12 ARTIFLEX Manipulator OF115 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A
13 Capsule Tension Ring Inserter 7-811 Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Duckworth & Kent Ltd/ Anh Quốc Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại A