STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu đôi, dung dịch bảo quản CPDA-1 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd, UK Dùng để lấy máu từ người hiến tặng, lưu trữ máu được hiến tặng, điều chế thành phần máu và truyền máu Quy tắc 2.3, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Túi máu đơn, dung dịch bảo quản CPDA-1 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd, Dùng để lấy máu từ người hiến tặng, lưu trữ máu được hiến tặng, điều chế thành phần máu và truyền máu Quy tắc 2.3, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Túi máu ba, dung dịch bảo quản CPD/AS-5 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd, Dùng để lấy máu từ người hiến tặng, lưu trữ máu được hiến tặng, điều chế thành phần máu và truyền máu Quy tắc 2.3, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C