STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bạc đạn tay khoan nha khoa PAX2-SU03; PAX2-TU03; PAX2R-S03; PAX2R-T03; SX-MU03; SX-SU03; SX-PU03; TiX45-SU03; TiZ-MU03; TiZ-SU03; FPB-03; NAC-03; BB-03; NBB-03; FFB-03; PR-03; PR-AQL03; PR-AQ03; NPA-S03; NPA-M03; NPA-T03; PAX-SU03; PAX-TU03; FX25-03FX23-03 Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong khoan nha khoa Quy tắc số 4 – Phần II: Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế không phải Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại A