STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim động mạch chủ Dafodil™– Pericardial Bioprosthesis (Aortic) MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. Sử dụng cho những bệnh nhân có bệnh về van tim động mạch chủ cần thay van tự nhiên bằng van nhân tạo. Sản phẩm cũng được thiết kế để sử dụng cho những bệnh nhân mà van tim động mạch chủ được cấy ghép trước đây không còn hoạt động đầy đủ và cần được thay thế Quy tắc 8, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Van tim hai lá Dafodil™– Pericardial Bioprosthesis (Mitral) MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. Sử dụng cho những bệnh nhân có bệnh về van tim hai lá cần thay van tự nhiên bằng van nhân tạo. Sản phẩm cũng được thiết kế để sử dụng cho những bệnh nhân mà van tim hai lá được cấy ghép trước đây không còn hoạt động đầy đủ và cần được thay thế Quy tắc 8, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D