STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ nuôi cấy phôi tích hợp hệ thống quan sát liên tục Theo phụ lục Theo phụ lục Vitrolife A/S Tủ nuôi cấy phôi tích hợp hệ thống quan sát phôi liên tục được sử dụng để nuôi cấy phôi và đảm bảo điều kiện nuôi cấy phôi an toàn và tin cậy QT 3 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B