STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng phun bột lấy dấu răng 122999; 123111; CFPM SARL/Pháp CFPM SARL/Pháp Dùng để phun hỗn hợp chất lấy dấu lên răng Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Chất lấy dấu 123373; 123374; 123375; 123381; 123383; 3102756; CFPM SARL/Pháp CFPM SARL/Pháp Dùng để lấy dấu răng Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Đầu đánh bóng sứ 125160; 125177; 125170; 125178; 125171; 125158; 125168; 125159; 125169; 125179; 125172; 3002645; 3002646; 3002653; 3002636; 3002637; 3002639; 3002650; 3019498; CFPM SARL/Pháp CFPM SARL/Pháp Sử dụng để đánh bóng hay mài răng dùng trong nha khoa Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Chất Trám Nha Khoa Phục Hồi 288931; 288932; 288925; 288926; 288927; 141483; CFPM SARL/Pháp CFPM SARL/Pháp Sử dụng để trám trước hoặc sau khi phục hình răng Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B