STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Snare cắt polyp Theo phụ lục Theo phụ lục ENDOVISION Co. Ltd, Dùng để cắt polyp Quy tắc 5 – Phần II, Phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B