STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị thử thị lực CAT Vision Aurolab Aurolab Kiểm tra thị lực mắt Quy tắc 12 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A