STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ ống môi trường vận chuyển vi rút Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Rongye Technology Co., Ltd. Sử dụng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tăm bông lấy mẫu Specimen collection swabs Jiangsu Rongye Technology Co., Ltd. Jiangsu Rongye Technology Co., Ltd. Sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Ống môi trường vận chuyển vi rút Viral transport tubes Jiangsu Rongye Technology Co., Ltd. Jiangsu Rongye Technology Co., Ltd. Sử dụng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A