STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm hóa mô học Rabbit Monoclonal Negative Control Ig (06683380001) Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ Dùng làm mẫu chứng gắn kết không đặc hiệu của globulin miễn dịch từ thỏ trên mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin, trên máy nhuộm tiêu bản tự động Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B