STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ bóc tách phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng 5mm x 330mm 101.038 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu xanh) cỡ ML, 10mm x 420mm 101.080C-42 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu xanh) cỡ ML, cong 90 độ 101.080CK90 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu xanh) cỡ ML, cong 70 độ 101.080CK70 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
5 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu xanh) cỡ ML, thẳng 101.080CK Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
6 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu xanh) cỡ ML 101.080C Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
7 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu tím) cỡ L, 10mm x 420mm 101.080B-42 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
8 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu tím) cỡ L, cong 90 độ 101.080BK90 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
9 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu tím) cỡ L, cong 70 độ 101.080BK70 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
10 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu tím) cỡ L, thẳng 101.080BK Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
11 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu tím) cỡ L 101.080B Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
12 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu vàng) cỡ XL, 10mm x 420mm 101.080A-42 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
13 Kìm kẹp clip mổ mở có thể tái sử dụng (Màu vàng) XL cong 90 độ 101.080AK90 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
14 Kìm kẹp clip mổ mở có thể tái sử dụng (Màu vàng) cỡ XL cong 70 độ 101.080AK70 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
15 Kìm kẹp clip mổ mở có thể tái sử dụng (Màu vàng) cỡ XL thẳng 101.080AK Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
16 Kìm kẹp clip phẫu thuật nội soi có thể tái sử dụng (Màu vàng) cỡ XL, thẳng 101.080A Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
17 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ có nắp, 1 chiều M AIPM-HS/C Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
18 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ có nắp, 1 chiều M AIPM-HR/C Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
19 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ có nắp, 1 chiều S AIPS-HS/C Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
20 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ có nắp, 1 chiều S AIPS-HR/C Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
21 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ có nắp, 1 chiều XS AIPXS-HS/C Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
22 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ có nắp, 4 chiều XS AIPXS-HR/C Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
23 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XXL-HS AIPXXL-HS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
24 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XXL-SS AIPXXL-SS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
25 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XL-HS AIPXL-HS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
26 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XL-SS AIPXL-SS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
27 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp L-HS AIPL-HS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
28 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp L-SS AIPL-SS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
29 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp M-HS AIPM-HS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
30 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp M-SS AIPM-SS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
31 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp S-HS AIPS-HS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
32 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp S-SS AIPS-SS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
33 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XS-HS AIPXS-HS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
34 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XS-SS AIPXS-SS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
35 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XXS-HS AIPXXS-HS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
36 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XXS-SS AIPXXS-SS Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
37 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XXL-HR AIPXXL-HR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
38 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XXL-SR AIPXXL-SR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
39 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XL-HR AIPXL-HR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
40 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XL-SR AIPXL-SR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
41 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp L-HR AIPL-HR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
42 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp L-SR AIPL-SR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
43 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp M-HR AIPM-HR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
44 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp M-SR AIPM-SR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
45 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp S-HR AIPS-HR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
46 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp S-SR AIPS-SR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
47 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XS-HR AIPXS-HR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
48 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XS-SR AIPXS-SR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
49 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XXS-HR AIPXXS-HR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
50 Bộ dây rút bảo vệ vết mổ không nắp XXS-SR AIPXXS-SR Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , bảo vệ vết mổ, dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
51 Túi đựng mẫu nội soi Endo XL15W XL15W Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
52 Túi đựng mẫu nội soi Endo L12W L12W Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
53 Túi đựng mẫu nội soi Endo L10W L10W Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
54 Túi đựng mẫu nội soi Endo M10W M10W Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
55 Túi đựng mẫu nội soi Endo S10W S10W Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
56 Túi đựng mẫu nội soi Endo XS05W XS05W Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
57 Túi đựng mẫu nội soi Endo XL15HW XL15HW Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
58 Túi đựng mẫu nội soi Endo L12HW L12HW Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
59 Túi đựng mẫu nội soi Endo L10HW L10HW Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
60 Túi đựng mẫu nội soi Endo M10HW M10HW Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
61 Túi đựng mẫu nội soi Endo S10HW S10HW Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
62 Túi đựng mẫu nội soi Endo XS05HW XS05HW Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
63 Túi đựng mẫu nội soi Endo XL15H XL15H Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
64 Túi đựng mẫu nội soi Endo L12H L12H Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
65 Túi đựng mẫu nội soi Endo L10H L10H Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
66 Túi đựng mẫu nội soi Endo M10H M10H Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
67 Túi đựng mẫu nội soi Endo S10H S10H Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
68 Túi đựng mẫu nội soi Endo XS05H XS05H Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi , dùng 1 lần Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
69 Kẹp clip mạch máu polymer - cỡ XL AXLY6 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, kẹp mạch máu,dùng 1 lần Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại D
70 Kẹp clip mạch máu polymer - cỡ L ALP6 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, kẹp mạch máu,dùng 1 lần Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại D
71 Kẹp clip mạch máu polymer - cỡ M AMLG6 Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Anka Sağlık Gereçleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti Dùng trong phẫu thuật nội soi, kẹp mạch máu,dùng 1 lần Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại D