STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro là bộ phận trung tâm nạp xuất mẫu. cobas 8000 Core Unit Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng để nạp xuất mẫu Quy tắc 5, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A