STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm phục hình răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể (Phôi cắt sườn răng giả, Bộ đầy đủ vật liệu làm phục hình răng giả, Dung dịch quét màu phục hình răng giả, Bộ dung dịch nhiều màu quét phục hình răng giả, Phôi mẫu dùng trong thực hành) Ceramill Zolid fx PS C light 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx PS C light 71 (16mm) Ceramill Zolid fx PS C light 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx PS D light 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx PS D light 71 (16mm) Ceramill Zolid fx PS D light 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx PS C light 98x14 N Ceramill Zolid fx PS C light 98x16 N Ceramill Zolid fx PS C light 98x20 N Ceramill Zolid fx PS D light 98x14 N Ceramill Zolid fx PS D light 98x16 N Ceramill Zolid fx PS D light 98x20 N Ceramill Zolid fx ML 0/A1 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML 0/A1 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML 0/A1 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML A2/A3 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML A2/A3 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML A2/A3 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML 0/B1 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML 0/B1 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML 0/B1 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML B2/B3 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML B2/B3 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML B2/B3 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML B3/B4 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML B3/B4 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML B3/B4 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML C1/C2 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML C1/C2 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML C1/C2 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML C3/C4 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML C3/C4 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML C3/C4 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML D2/D3 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML D2/D3 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML D2/D3 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML D3/D4 71 S (14mm) Ceramill Zolid fx ML D3/D4 71 (16mm) Ceramill Zolid fx ML D3/D4 71 L (20mm) Ceramill Zolid fx ML 0/A1 98x14N Ceramill Zolid fx ML 0/A1 98x16N Ceramill Zolid fx ML 0/A1 98x20N Ceramill Zolid fx ML A2/A3 98x14N Ceramill Zolid fx ML A2/A3 98x16N Ceramill Zolid fx ML A2/A3 98x20N Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 98x14N Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 98x16N Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 98x20N Ceramill Zolid fx ML 0/B1 98x14N Ceramill Zolid fx ML 0/B1 98x16N Ceramill Zolid fx ML 0/B1 98x20N Ceramill Zolid fx ML B2/B3 98x14N Ceramill Zolid fx ML B2/B3 98x16N Ceramill Zolid fx ML B2/B3 98x20N Ceramill Zolid fx ML B3/B4 98x14N Ceramill Zolid fx ML B3/B4 98x16N Ceramill Zolid fx ML B3/B4 98x20N Ceramill Zolid fx ML C1/C2 98x14N Ceramill Zolid fx ML C1/C2 98x16N Ceramill Zolid fx ML C1/C2 98x20N Ceramill Zolid fx ML C3/C4 98x14N Ceramill Zolid fx ML C3/C4 98x16N Ceramill Zolid fx ML C3/C4 98x20N Ceramill Zolid fx ML D2/D3 98x14N Ceramill Zolid fx ML D2/D3 98x16N Ceramill Zolid fx ML D2/D3 98x20N Ceramill Zolid fx ML D3/D4 98x14N Ceramill Zolid fx ML D3/D4 98x16N Ceramill Zolid fx ML D3/D4 98x20N Ceramill Zolid fx ML 0/A1 C20 Ceramill Zolid fx ML 0/A1 B40 Ceramill Zolid fx ML A2/A3 C20 Ceramill Zolid fx ML A2/A3 B40 Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 C20 Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 B40 Ceramill Zolid fx ML 0/B1 C20 Ceramill Zolid fx ML 0/B1 B40 Ceramill Zolid fx ML B2/B3 C20 Ceramill Zolid fx ML B2/B3 B40 Ceramill Zolid fx ML B3/B4 C20 Ceramill Zolid fx ML B3/B4 B40 Ceramill Zolid fx ML C1/C2 C20 Ceramill Zolid fx ML C1/C2 B40 Ceramill Zolid fx ML C3/C4 C20 Ceramill Zolid fx ML C3/C4 B40 Ceramill Zolid fx ML D2/D3 C20 Ceramill Zolid fx ML D2/D3 B40 Ceramill Zolid fx ML D3/D4 C20 Ceramill Zolid fx ML D3/D4 B40 Ceramill Zolid fx ML 0/A1 C20 UN Ceramill Zolid fx ML 0/A1 B40 UN Ceramill Zolid fx ML A2/A3 C20 UN Ceramill Zolid fx ML A2/A3 B40 UN Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 C20 UN Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 B40 UN Ceramill Zolid fx ML 0/B1 C20 UN Ceramill Zolid fx ML 0/B1 B40 UN Ceramill Zolid fx ML B2/B3 C20 UN Ceramill Zolid fx ML B2/B3 B40 UN Ceramill Zolid fx ML B3/B4 C20 UN Ceramill Zolid fx ML B3/B4 B40 UN Ceramill Zolid fx ML C1/C2 C20 UN Ceramill Zolid fx ML C1/C2 B40 UN Ceramill Zolid fx ML C3/C4 C20 UN Ceramill Zolid fx ML C3/C4 B40 UN Ceramill Zolid fx ML D2/D3 C20 UN Ceramill Zolid fx ML D2/D3 B40 UN Ceramill Zolid fx ML D3/D4 C20 UN Ceramill Zolid fx ML D3/D4 B40 UN Ceramill Zolid HT+ white 71x10 Ceramill Zolid HT+ white 71x12 Ceramill Zolid HT+ white 71x14 Ceramill Zolid HT+ white 71x16 Ceramill Zolid HT+ white 71x18 Ceramill Zolid HT+ white 71x20 Ceramill Zolid HT+ white 71x25 Ceramill Zolid HT+ white 71x30 Ceramill Zolid HT+ white 98x10 Ceramill Zolid HT+ white 98x12 Ceramill Zolid HT+ white 98x14 Ceramill Zolid HT+ white 98x16 Ceramill Zolid HT+ white 98x18 Ceramill Zolid HT+ white 98x20 Ceramill Zolid HT+ white 98x25 Ceramill Zolid HT+ white 98x30 Ceramill Zolid HT+ PS BL 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS A1 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS A1 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS A1 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS A2 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS A2 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS A2 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS A3 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS A3 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS A3 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS A4 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS A4 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS A4 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS B1 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS B1 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS B1 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS B2 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS B2 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS B2 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS B3 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS B3 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS B3 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS B4 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS B4 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS B4 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS C1 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS C1 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS C1 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS C2 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS C2 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS C2 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS C3 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS C3 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS C3 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS C4 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS C4 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS C4 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS D2 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS D2 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS D2 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS D3 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS D3 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS D3 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS D4 71x14 Ceramill Zolid HT+ PS D4 71x16 Ceramill Zolid HT+ PS D4 71x20 Ceramill Zolid HT+ PS BL 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS BL 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS BL 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS A1 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS A1 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS A1 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS A2 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS A2 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS A2 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS A3 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS A3 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS A3 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS A4 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS A4 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS A4 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS B1 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS B1 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS B1 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS B2 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS B2 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS B2 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS B3 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS B3 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS B3 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS B4 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS B4 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS B4 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS C1 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS C1 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS C1 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS C2 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS C2 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS C2 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS C3 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS C3 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS C3 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS C4 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS C4 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS C4 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS D2 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS D2 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS D2 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS D3 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS D3 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS D3 98x20 Ceramill Zolid HT+ PS D4 98x14 Ceramill Zolid HT+ PS D4 98x16 Ceramill Zolid HT+ PS D4 98x20 Ceramill Zolid fx Starterkit Ceramill Zolid FX ML 71 Starterkit Ceramill Zolid FX ML 98 Starterkit Ceramill Stain & Glaze Kit Essential Ceramill Stain & Glaze Working Liquid (25ml) Ceramill Stain & Glaze Reflow Liquid (8ml) Ceramill Dimmer Liquid small Ceramill Dimmer Liquid Refill Ceramill Gel Ceramill Pontic Fasthetix Liquid Starter Essential Ceramill Liquid Set update (A2,A3, A3,5, B3, GR, RO, VIO) Ceramill Liquid complete set (CL1, CL2, CL3, CL4) Ceramill Liquid FX Set (Ceramill Liquid FX A2, A3, A3,5, B3, OR, GR, BL, VIO, Ceramill Liquid Brush Size 1, Ceramill Liquid Brush Size 3, Kunstoffpinzette, 8Farbedoschen, Kurzzeitmesser) Ceramil Test 71L Amann Girrbach AG, Austria Amann Girrbach AG, Austria Làm phục hình răng giả trong nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B