STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh-Máy đọc Citest LF Reader Theo phụ lục Theo phụ lục Citest Diagnostics Inc IVD Quy tắc 5 phần III phụ lục I thông tư 39/2016TT-BYT TTBYT Loại A