STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo SulcoflexTrifocal Rayner Intraocular Lenses Limited Rayner Intraocular Lenses Limited Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Thủy tinh thể nhân tạo RayOne Hydrophobic Aspheric Rayner Intraocular Lenses Limited Rayner Intraocular Lenses Limited Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Thủy tinh thể nhân tạo RayOne Trifocal Rayner Intraocular Lenses Limited Rayner Intraocular Lenses Limited Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Thủy tinh thể nhân tạo RayOne Toric Rayner Intraocular Lenses Limited Rayner Intraocular Lenses Limited Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Thủy tinh thể nhân tạo RayOne Aspheric Rayner Intraocular Lenses Limited Rayner Intraocular Lenses Limited Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Thủy tinh thể nhân tạo RayOne Spheric Rayner Intraocular Lenses Limited Rayner Intraocular Lenses Limited Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Thủy tinh thể nhân tạo SulcoflexTrifocal Rayner Intraocular Lenses Limited Rayner Intraocular Lenses Limited Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Thủy tinh thể nhân tạo RayOne EMV RAYNER INTRAOCULAR LENSES LIMITED RAYNER INTRAOCULAR LENSES LIMITED Sử dụng trong phẫu thuật mắt Quy tắc 08-TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C