STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Sử dụng cùng với máy hấp tiệt trùng để làm sạch sản phẩm. Quy tắc 15, mục D, phần II, Phụ lục 1 TTBYT Loại B