STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae BD FOX™ Extraction Tubes Becton, Dickinson and Company Becton, Dickinson and Company Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae BD FOX™ Extraction Tubes được dùng để tách chiết ADN từ các mẫu khi được sử dụng với hệ thống BD Viper™ ở Chế độ tách chiết hoặc Hệ thống BD Viper™ LT và các thuốc thử liên quan. Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae BD FOX™ Extraction Tubes cũng chứa một chứng tách chiết được sử dụng để thẩm định quá trình tách chiết. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A