STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Richard-Allan® Regular Tip Skin Marker, Ruler, Labels, Sterile 2750 Aspen SurgicalTM – USA Aspen SurgicalTM – USA Bút đánh dấu được sử dụng để đánh dấu trên phần da nguyên vẹn QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Richard-Allan® Fine Tip Skin Marker, Ruler, Labels, Sterile 2630 Aspen SurgicalTM – USA Aspen SurgicalTM – USA Bút đánh dấu được sử dụng để đánh dấu trên phần da nguyên vẹn QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Securlin® Lab Marker, Fine Tip, Blue 1400-13-PDC Aspen SurgicalTM – USA Aspen SurgicalTM – USA Bút đánh dấu được sử dụng để đánh dấu trên phần da nguyên vẹn QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A