STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục AJL Ophthalmic S.A. Dùng thay thế cho thủy tinh thể tự nhiên của con người trong phẫu thuật đục thủy tinh thể Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C