STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kìm sinh thiết dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 5 TTBYT Loại B
2 Kìm sinh thiết dùng nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 5 TTBYT Loại B
3 Kìm sinh thiết nóng dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 7 TTBYT Loại C
4 Kìm sinh thiết nóng dùng nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 7 TTBYT Loại C
5 Kim tiêm cầm máu dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 5 TTBYT Loại B
6 Kìm gắp dị vật dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 5 TTBYT Loại B
7 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 7 TTBYT Loại C
8 Thòng lọng cắt polyp dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 7 TTBYT Loại C
9 Rọ lấy dị vật hình góc dùng nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH / Đức Dùng trong phẫu thuật Quy tắc số 5 TTBYT Loại B