STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm CO2 CCL-050B-8; CCL-170B-8; CCL-170B-8-UV; CCL-240B-8; CCL-240B-8-UV; CCL-050T-8; CCL-170T-8; CCL-170T-8-UV; CCL-240T-8; CCL-240T-8-UV; CCL-050T-8-Cu; CCL-170T-8-Cu; CCL-170T-8-Cu-UV; CCL-240T-8-Cu; CCL-240T-8-Cu-UV; CCL-170B-8-P; CCL-240B-8-P; CCL-170B-8-P-UV; CCL-240B-8-P-UV; CCL-170T-8-P; CCL-240T-8-P; CCL-170T-8-P-UV; CCL-240T-8-P-UV; CCL-050B-8-SS; CCL-170B-8-SS; CCL-170B-8-UV-SS; CCL-240B-8-SS; CCL-240B-8-UV-SS; CCL-050T-8-SS; CCL-170T-8-SS; CCL-170T-8-UV-SS; CCL-240T-8-SS; CCL-240T-8-UV-SS; CCL-050B-8-FD; CCL-170B-8-FD; CCL-170B-8-UV-FD; CCL-240B-8-FD; CCL-240B-8-UV-FD; CCL-050T-8-FD; CCL-170T-8-FD; CCL-170T-8-UV-FD; CCL-240T-8-FD; CCL-240T-8-UV-FD; CCL-170B-8-HHS; CCL-240B-8-HHS; CCL-170T-8-HHS; CCL-240T-8-HHS PT Esco Bintan Indonesia Esco Micro Pte Ltd Dùng trong xét nghiệm y tế, nuôi cấy và phát triển tế bào trong các lĩnh vực phổ biến bao gồm kỹ thuật mô, thụ tinh nhân tạo và các ứng dụng nghiên cứu tế bào động vật có vú khác. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A