STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que đè lưỡi gỗ DONGBA (DONGBA Tongue Depressor) QĐL.17.21 CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Sử dụng để thăm khám miệng, họng, lưỡi. Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A