STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim vi phẫu dùng trong hỗ trợ sinh sản ( đầu sắc nhọn, đường kính trong: 130-160 μm) SG-130S-50, SG-130L-50, SG-140S-50, SG-140L-50, SG-150S-50, SG-150L-50, SG-160S-50, SG-160L-50 SYNGA S.R.O SYNGA S.R.O sử dụng trong thao tác tách trứng, chuyển phôi sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2, Phần III. Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
2 Kim vi phẫu dùng trong hỗ trợ sinh sản ( đầu tù, đường kính trong: 180μm) SG-180-50, SG-F-180-50 SYNGA S.R.O SYNGA S.R.O sử dụng trong thao tác tách trứng, chuyển phôi sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2, Phần III. Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
3 Kim vi phẫu dùng trong hỗ trợ sinh sản ( đầu tù, đường kính trong: 250-300 μm) SG-250-50, SG-300-50 SYNGA S.R.O SYNGA S.R.O sử dụng trong thao tác tách trứng, chuyển phôi sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2, Phần III. Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
4 Bóng bóp SG-012-20SG, SG-012-20SY, SG-012-20SB, SG-012-20SR, SG-012-20SW, SG-VI-20XG, SG-VI-20XY, SG-VI-20XB, SG-VI-20XR, SG-VI-20XW, SA-012-5XG, SA-012-5XY, SA-012-5XB, SA-012-5XR, SA-012-5XW, SA-012-5SG, SA-012-5SY, SA-012-5SB, SA-012-5SR, SA-012-5SW SYNGA S.R.O SYNGA S.R.O sử dụng trong thao tác tách trứng, chuyển phôi sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2, Phần III. Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
5 Phụ kiện SG-007-CUT-R, SG-007, CUT-L, SG-011-1, SG-021-3, SG-021-4, SG-31-1, SG-007-BCUT-R, SG-007-BCUT-L, SA-011-1, SA-021-2, SA-008-R, SA-008-L, SA-003 SYNGA S.R.O SYNGA S.R.O sử dụng trong thao tác tách trứng, chuyển phôi sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2, Phần III. Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A