STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang DRX Core 3543 Detector Carestream Health, Inc. Carestream Health, Inc. Thu ảnh chụp X-quang y tế cho bệnh nhân Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang DRX Core 3543C Detector Carestream Health, Inc. Carestream Health, Inc. Thu ảnh chụp X-quang y tế cho bệnh nhân Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C